Kontakt

Vedoucí redaktorka:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
e-mail: petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
tel.  +420 603 343 302

Výkonná redakce:
PhDr. Helena Justová
e-mail: helenajustova@centrum.cz
tel. +420 739 090 029

Kontakt pro autory:
e-mail: casopisHV@gmail.com

Grafická úprava a sazba:
Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS.
e-mail: zdenka.urb.art@gmail.com

Vydává: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta – vydavatelství

Tisk: Tiskárna Regleta, spol. s r.o., Novovysočanská 24 N, 190 00 Praha 9

Vychází 4x ročně: Roční předplatné 260 Kč, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné

Administrace, objednávky a fakturace:
Viera Černochová
tel. +420 604 998 500 nebo +420 325 642 191
e-mail: viera.cernochova@seznam.cz

Adresa redakce:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Vydavatelství
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

© Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Praha 2004

MK ČR E 6248
ISSN 1210-3683