Kontakt

Vedoucí redaktor:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
e-mail: milos.kodejska@pedf.cuni.cz

Web časopisu:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
e-mail: petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
tel.  +420 603 343 302

Grafická úprava a sazba:
Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS.
e-mail: zdenka.urb.art@gmail.com

Kontakt pro autory:
e-mail: casopisHV@gmail.com

Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

Předplatné zajišťuje:
A.L.L.Production s. r. o., P. O. Box 732 , 111 21 Praha 1
tel. +450 234 092 851 nebo +420 840 306 090
www.predplatne.cz
e-mail pro objednávky: predplatne@predplatne.cz

Vychází 4x ročně: Roční předplatné 260 Kč, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné

Adresa redakce:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Praha 2004

MK ČR E 6248
ISSN 1210-3683