Bakalářské a diplomové práce

Pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Nově od zimního termínu 2017/2018 (včetně) studenti odevzdávají bakalářské a diplomové práce fyzicky na sekretariát katedry (nikoli přes podatelnu) v době mezi 8,00 a 11,00 h dva tištěné exempláře v kroužkové vazbě, možno i oboustranně, ve stejném termínu jako je nahrání elektronické verze práce do SISu. Součástí odevzdaných prací musí být prohlášení, že předkládaná vytištěná varianta se shoduje s elektronickou variantou v SIS. Elektronickou verzi na CD nevyžadujeme. Oba exempláře budou studentům vráceny po obhajobě.

S tímto novým pokynem se samozřejmě mění dosavadní pokyny k úpravě bakalářských a diplomových prací, viz webové stránky KČL.

Součástí bakalářské i diplomové práce je i prohlášení o původnosti práce a to ve znění daném Opatřením děkana č. 35/2017

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph. D., vedoucí katedry české literatury

 

Témata BP a DP 2018/2019

Pokyny k psaní BP a DP

Formulář k BP a DP