Semináře

Diplomový seminář

Diplomový seminář je určen všem studentům magisterského studia, není omezen na ty, kteří píší diplomovou práci na Katedře dějin a didaktiky dějepisu. Je tedy povinný pro všechny studenty magisterského studijního programu v prvním ročníku (povinně

Pražské pomníky v proměnách 20. a 21. století

Podle Roberta Musila je na pomnících nejnápadnější, že je nevidíme. Stavějí se prý proto, aby budily pozornost, ale zároveň jsou proti pozornosti něčím impregnovány, takže je přehlížíme, nevnímáme. Uvědomíme si je, až když z nějakých příčin

Osudové okamžiky českých dějin na stříbrném plátně

Seminář se bude zabývat zobrazováním klíčových historických událostí českých dějin ve filmu, a to jak hraném, tak dokumentárním. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se způsoby zobrazování historických událostí českých dějin ve filmovém médiu. Bude

Cisterciáci v českých zemích ve středověku I

Seminář seznámí s působením cisterciáckého řádu v Českých zemích ve středověku. Zaměří se na práci s prameny i  s literaturou. Diskutována budou aktuální témata výzkumu (např. memorie, písemná kultura v řádu apod.),  stejně jako se bude mluvit o tradičním badatelském

Jak zvládnout šok praxe

Specializační seminář se zaměřuje na didaktickou reflexi příležitostí i problémů, spojených s historickým vzděláváním. Pozornost budeme věnovat vztahu mezi historiografií, školním dějepisem a širší historickou kulturou, využijeme praktických zkušeností z výuky na základních a středních školách. Tematicky

Interpretace historických pramenů (dlouhé 19. století) I

Začíná v letním semestru, bude pokračovat v zimním semestru 2019/2020. Seminář bude mít dva základní cíle: a) prohloubit historické znalosti studentů na základě důkladné analýzy konkrétních textů různého charakteru a provenience (úřední dokumenty, publicistické texty,