Jak zvládnout šok praxe

Čas: ST 16:15-17:45
Vedoucí: Jaroslav Najbert

Místo: R 216
Kód SIS: OPND2D112B, OPND2D117B

Typ: Mgr.
Popis SIS: Specializační seminář, Specializační kurz II


Specializační seminář se zaměřuje na didaktickou reflexi příležitostí i problémů, spojených s historickým vzděláváním. Pozornost budeme věnovat vztahu mezi historiografií, školním dějepisem a širší historickou kulturou, využijeme praktických zkušeností z výuky na základních a středních školách. Tematicky se zaměříme zejména na soudobé dějiny. 


Začínající učitelé po absolvování studia při příchodu do školní praxe nebo paměťových institucí často prožívají deziluzi, která pramení z rozporu mezi didaktickou teorií a kulturou praxe. Jak motivovat žáky, jak redukovat učivo, jak obhájit důležitost dějepisu v konkurenci s dalšími předměty nebo co a jak hodnotit jsou jen některé z otázek, které si začínající učitelé pokládají.

Cílem semináře je se na tzv. šok praxe lépe připravit. Seminář bude zaměřen na reflexi současné praxe historického vzdělávání, kterou budeme nahlížet perspektivou zahraničních přístupů k rozvíjení historické gramotnosti (pojetí historického vědomí a historické gramotnosti v německé, resp. anglosaské didaktice, taxonomie vzdělávacích cílů a konceptů historického myšlení), přiblížíme si též inovativní metody výuky, které budou v průběhu semestru představeny také s využitím vybraných hostů (tvořivá práce s prameny, dramatizace, digitální aplikace). Kurz zároveň umožní se lépe zorientovat v tom, jaký význam má v současnosti výuka soudobých dějin (např. vliv popkultury a rodinné paměti na vzdělávací obsahy a hodnocení aj.) a otevře tím studentům k vlastnímu promýšlení širší otázky epistemologie historické vědy (např. problém konstrukce historického významu).

Aktivní účast na seminářích vyžaduje od studentů časově nenáročnou, avšak průběžnou práci (výběr rodinné fotografie, přečtení krátkého článku, přinést oblíbený komiks). Pokud to složení studentů umožní, budeme se věnovat reflexi příprav a zkušeností těch studentů, kteří už začali učit. Studenti kurz zakončí přípravou vlastní modelové hodiny, ve které zohlední teoretické i metodické podněty kurzu.