Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace

Čas: ST 18:05 - 19:35, pouze v lichých týdnech, poprvé 27.2.
Vedoucí: Petr Sláma

Místo: AULA
Kód SIS: OBUZ05V025

Typ: Bc.
Popis SIS: Volitelný kurz společného základu


Anotace

Kurz se věnuje formativním textům židovské a křesťanské tradice, tedy Bibli a textům, které z ní bezprostředně vycházejí. Začíná u otázky kánonu ("svaté knihy") a jeho významu pro identitu společenství. Probírá historické okolnosti toho, o čem Bible vypráví, i toho, jak sama vznikala. Představuje důrazy Starého a Nového zákona i textů vznikající církve a synagogy. Ukazuje, jakou roli sehrál diskurs zachycený v Bibli při utváření evropské identity.

Sylabus

1. Křesťanství jako (nechtěné?) dítě židovství; Bible - společná kniha?

2. Starý zákon: Izrael jako blízkovýchodní království pozdní doby bronzové

3. Starý zákon: Judské království poloviny 1.tis. př. n.l. jako Izrael

4. Nový zákon: Ježíš Nazaretský jako zaslíbený král Izraele, církev jako nový Izrael

5. Rabínská literatura: Izrael jako lid Tóry: Mišna, Talmudy a midraše

6. Radikální monoteismus: Korán a vznik islámu

Literatura

BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona = Český ekumenický překlad, Praha 1979 + reedice; Israel FINKELSTEIN a N. A. SILBERMAN, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha 2007; Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha 2017; Hans KÜNG, Malé dějiny katolické církve, Praha-Brno 2005; Petr POKORNÝ a U. HECKEL, Úvod do Nového zákona: Přehled jeho literatury a teologie, Praha 2013; Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha 2000; Peter SCHÄFER, Dějiny Židů v antice: Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha 2003; Petr SLÁMA, Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury, Praha 2010; Günter STEMBERGER, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, Praha 2011; Luboš KROPÁČEK, Duchovní dějiny islámu, Praha 1998.

Moodle

Klíč k zápisu poskytne vyučující

N.B.

Kurz se koná pouze v lichých týdnech.