Tříleté studium

Pro akad. rok 2018/2019 není kurz otevřen

 

Tento kvalifikační studijní program rozšiřuje aprobaci uchazečů v oboru FJ o jeden stupeň vyšší, něž stanoví jejich dosavadní Mgr. diplom. >>> Tedy z 1. st. ZŠ na 2. st. ZŠ a z 2.st ZŠ na SŠ.

Název: Francouzský jazyk kurz (0291)

Druh studia: Rozšiřující kurz CŽV

Studijní program: Francouzský jazyk – kombinované tříleté rozšiřující studium

Požadované vstupní vzdělání: VŠ učitelství

Délka studia:
6 semestrů/8hodin 1×14 dní
(s možností zkrácení studia v případě rozšíření aprobace z 2.st. ZŠ na SŠ)

Rozšiřuje aprobaci uchazečů:
O jeden stupeň vyšší něž doposud mají vystudovanou. Tedy z 1. st. ZŠ na 2. st. ZŠ a z 2.st ZŠ na SŠ.

Vyučuje:
Gramatika, morfologie, lexikologie, syntax, fonetika, překladová cvičení, dějiny a kultura Francie, multimédia, franc. liter. v jednotlivých obdobích, úvod do literární vědy,oborová didaktika

Datum zahájení:
Říjen příslušného akademického roku

Přijímací řízení:
Ano, v září příslušného akademického roku. Formou přijímacího pohovoru.

Přihlášky:
Zasílejte do konce srpna příslušného akademického roku na studijní oddělení, k rukám paní Ivany Merellové. (ivana.merellova@pedf.cuni.cz)

Podrobnější informace k přihláškám ZDE

Výuka:
M. Rettigové 4, Praha 1, pondělí jednou za 14 dní (od 9.00 do 16.00 hodin)

Forma zakončení:
Obhajoba závěrečné práce, písemná zkouška a ústní zkouška před komisí

Získaný certifikát a kvalifikace:
Osvědčení UK – Učitelství VVP v aprobaci FJ pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

Výše polatku za rok 12 000,- Kč

Pro více informací kontaktujte sekretariát katedry:
Kateřina Esserová
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221900102

 

Obsah – podrobný  přehled  témat výuky:

Studijní program vychází z řádného denního bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu francouzského jazyka, literatury a didaktiky.                                                                 


Úvod do studia FJ a románských jazyků

Přednáška uvádí do oboru studia francouzštiny zvláště a lingvistiky obecně: základy jazykovědy, genetická teorie jazyka, jazyková typologie, druhy slovníků vhodných ke studiu oboru. Druhá část přednášky je exkurzem do historie a vývoje francouzštiny od vulgární latiny přes regionální jazyky až k dnešní podobě. Uvedení do frankofonie.

Morfologie FJ
Přehled slovních druhů ve fr. jazyce,  vždy ve srovnání s češtinou, odborná terminologie a její české ekvivalenty,  francouzské sloveso z hlediska všech kategorií, pojem morfo-syntax. Dále jsou probírána jména a zájmena, determinanty, adjektiva a neohebné slovní druhy. Procvičují se jevy zásadní vycházející ze současného jazyka,  upřednostňuje se komparativní přístup. 

Praktický jazyk a reálie
Procvičování a rozvíjení jazykových kompetencí automatizováním jazykových prostředků (frazeologických a mluvnických struktur) nutných pro aktivní vyjadřování. Nácvik porozumění hovorové spisovné francouzštiny v její psané a mluvené podobě (compréhension orale et écrite) a správného reagování slovem i písmem (expression orale et écrite). Tvořivé zpracování a ovládnutí konverzačních témat a  okruhů. Správná výslovnost, přirozená dikce a melodie věty. Vybrané okruhy francouzských reálií v konfrontaci s naší skutečností.

Fonetika a fonologie FJ, Fonetika – korektivní cvičení
Výklad o zvukové podobě současné francouzštiny, segmentálních a suprasegmentálních jevech a jejich vzájemné vazbě. Komparativní a komplexní přístup z hlediska zvukové podoby češtiny. Důraz na didaktická doporučení pro učitelskou praxi, seznámení s vybranou lingvistickou a didaktickou literaturou z oboru. Nácvik výslovnostních a prozodických dovedností z hlediska potřeb učitele, seznámení s metodami fonetické korekce a konkrétními učebnicemi.

Práce s literárním textem
Příprava ke studiu dějin francouzské literatury: doporučený seznam beletrie a odborné literatury za jednotlivá vývojová období, nácvik rozboru literárního textu.

Lexikologie FJ I, II
Slovo a slovní zásoba, charakter francouzského lexika, synchronní a diachronní pohled na slovní zásobu, etymologie, lexikální morfologie, typy francouzské slovotvorby. Základy sémantiky, abstraktní charakter lexika, vztah signifiant/signifié, změny a posuny významu, sémantická univerza, denotace a konotace, synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, paronymie. Funkce a typy kontextů důležitých pro pochopení významu slov. Uvedení do lexikografie, typy slovníků.

Syntax FJ I, II
Systém živého jazyka v jeho dynamičnosti, syntax jako nedílná součást širšího pohledu na fungování systému současné francouzštiny; rozdílné přístupy k pojetí syntaktických vztahů a jejich komparace, zvládnutí terminologie. Věta a výpověď, rozbor věty a grafické znázornění, problematika větných členů. Vztah mezi funkcí v jazyce a prostředky, kterými jazyk disponuje pro její vyjádření (např. slovní druhy vs. syntaktické funkce.

Praktická překladová cvičení                                                        

Rozvíjí a prohlubuje praktické jazykové dovednosti v mluvené i psané podobě prostřednictvím překladů jednotlivých jevů i kratších neliterárních souvislých textů z francouzštiny a do francouzštiny, zaměřuje pozornost na obtížné a strukturálně odlišné jevy v gramatice i pojmenování, obohacuje slovní zásobu a zvyšuje schopnost studentů vyjadřovat daný obsah, různými formami mateřského i cizího jazyka. Představuje základní překladatelské postupy. Soustavná samostatná práce pod vedením učitele pomocí programu Moodle.

Textová lingvistika I, II
Úvod do teorie textu, otázky koheze, koherence a koreference, textové konektory, téma-rematické vztahy, specifické prostředky koherence dialogu, způsoby rozvíjení argumentace. Obecné zákonitosti, pravidla a mechanismy výstavby textů. Členění a typologie textů. Analytická reflexe textů,  didaktické aplikace poznatků. Průprava ke komplexní analýze textů z hlediska všech jazykových rovin (fonetika, morfologie, syntax, sémantika, lexikologie, stylistika, analýza textu), s ohledem na potřeby učitelů francouzštiny. Práce s českou a francouzskou terminologií nutnou k četbě odborných lingvistických textů, principy a metodika rozboru textu.

Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ I
Aktuální aspekty lingvodidaktiky. Obsah je konkretizován podle potřeb a zájmu studentů, např.: obecné otázky jazykové vzdělávací politiky, práce s pedagogickou dokumentací, multidisciplinární a transversální přístupy k jazykovému vzdělávání, jazyková propedeutika, interkulturalita a multikulturalita v didaktice cizích jazyků. Seminář navazuje na vybrané lingvistické disciplíny rozvíjením didaktických aplikací. Nové pohledy na potřebu CJ vzdělávání, výchova k evropské sounáležitosti. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio.

Aplikovaná lingvistika
Komplexní opakování gramatických jevů. L´article, le pronom personnel, les prépositions. Vztahy COD, COI. Hlubší analýza jednotlivých časů a způsobů a jejich vzájemné vztahy.
Les verbes – temps, mode, forme. Le participe présent, le gérondif, l´infinitif. La proposition coordonnée, les types, la proposition subordonnée complétive, relative, interrogative – časy a způsoby v těchto větách. Časy a způsoby v příslovečných větách v závislosti na spojovacích výrazech – jejich analýza.

 

Vzdělávací cíl:

Rozšířit stávající aprobaci absolventů učitelství VVP o cizí jazyk – francouzštinu.  Eventuálně rozšířit učitelskou působnost absolventů studijního programu učitelství pro 2. stupeň ZŠ o aprobaci na střední školy. V tomto případě bude uchazeči eventuálně umožněno splnit požadavky studijního programu plánovaného na 6 semestrů za 4 semestry. Přednášky a semináře ve francouzštině doplněné distanční formou studia kladou důraz jak na teoretické zvládnuti oboru tak na propojení nabytých znalostí v jejich konkrétní pragmatické a didaktické aplikaci. Soubor lingvistických a literárněvědných disciplín propojených s oborovou didaktikou prohlubují pochopení vývoje, struktury a současných tendencí francouzského jazyka, frankofonní kultury a  civilizace a jsou nedílnou součástí výbavy úspěšného francouzštináře. K doplnění studijního programu jsou posluchači zváni na přednášky hostujících univerzitních profesorů přijíždějících v rámci učitelské mobility programu Erasmus nebo v rámci přímé univerzitní spolupráce, eventuálně na další akce pořádané ambasádami Francie a frankofonních zemí.

Počet účastníků:

Účastníci musí být absolventy magisterského VŠ studia učitelství nebo studijního programu opravňujícího k pedagogické činnosti. Jedná se především o učitele druhého stupně ZŠ a SŠ, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o cizí jazyk, eventuálně rozšířit již získanou aprobaci na 2. stupeň ZŠ v  oboru francouzský jazyk i pro SŠ.  Počítá se se skupinami minimálně 4 a maximálně 12 účastníků v jednom ročníku.

Jmenný přehled lektorů s informacemi o odborné praxi v oboru.

Vyučující jsou kmenovými učiteli Katedry francouzského jazyka a literatury UK PedF a v tomto rozšiřujícím studiu CŽV vyučují následující disciplíny :

Prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc,

Profesorka francouzské fonetiky a fonologie, školitelka doktorandů, členka oborových rad a  vědeckých rad v rámci Univerzity Karlovy, členka zahraničních vědeckých společností, řešitelka vědeckých grantů s bohatou publikační činností. Vyučuje fonetiku a fonologii.

PhDr. Kateřina Vychopňová, Ph.D.

Odborná asistentka katedry a doktorandka studující v doktorském programu pod dvojím vedením, tzv. „cotutelle“, a to na UK PedF a na Université Denis Diderot Paris 7. Jejím oborem je lingvistika, zvláště potom francouzská fonetika a fonologie. Již několik let publikuje v odborných periodikách. V současné době finalizuje doktorskou dizertaci, kterou předloží k obhajobě v září 2013. Předpokládaný termín obhajoby a ukončení doktorského studia je listopad 2013 – leden 2014.

PhDr. Eva Mullerová, CSc.

Odborná asistentka katedry FJL s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejím oborem je syntax, francouzská gramatika a lingvistická komparace češtiny a francouzštiny zaměřená i na didaktické potřeby učitelů francouzštiny. Publikuje především učební texty, zvláště z francouzské syntaxe. Vyučuje francouzskou syntax.

Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF

Dosáhla doktorského titulu na pařížské Sorbonně (titul Dr. v oboru francouzská a srovnávací literatura) a docentské univerzitní hodnosti ve Francii (titul Maître de conférence, zkratka MCF), má dlouholetou odbornou i pedagogickou praxi, a to i na univerzitách ve Francii (v rámci učitelské mobility programu Erasmus; jako hostující profesor na Univerzitě v Amiens, 2011, v letech 1993-1995 tříleté působení na Ecole Noramale Supérieure v Paříži). Specializuje se na francouzskou a srovnávací literaturu, kulturní historii Francie a na francouzskou lexikologii a sémantiku. V posledních letech se též zaměřuje na didaktiku literatury. Je členkou Oborové rady pedagogika a školitelkou doktorandů. Pravidelně publikuje a účastní se mezinárodních konferencí. Je řešitelkou vědeckých projektů, rozvojových projektů, spoluřešitelkou evropského projektu Erasmus IP, posuzovatelkou nosnosti projektů podaných v  rámci GAČR nebo GAUK v oboru francouzské filologie. Vyučuje práci s literárním textem a francouzskou lexikologii a sémantiku.

PhDr. Catherine-Ébert-Zeminová, Ph.D.

Je specialistkou na současnou francouzskou literaturu a na literaturu XX. století včetně interpretačních přesahů do oboru filozofie, psychologie a hermeneutiky. V tomto oboru výrazně publikuje v domácích i zahraničních odborných periodikách. Je autorkou dvou odborných monografií (vydavatelství Karolinum) a také autorkou vlastní literární tvorby. Zahájila habilitační řízení v oboru teorie literatury. Vyučuje práci s literárním textem se zaměřením na základy teorie literatury.

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.

Odborný asistent katedry a doktorand v oboru pedagogika – didaktika cizích jazyků, jeho výzkumným tématem je problematika chyby a otázky evaluace ve výuce cizích jazyků. Specializuje se na didaktické disciplíny a didaktickou komparaci. V současné době finalizuje doktorskou dizertaci, kterou předloží k obhajobě v říjnu 2013. Předpokládaný termín obhajoby a ukončení doktorského studia je listopad-prosinec 2013.

Mgr. Jiří Jančík

Odborný asistent katedry a externí doktorand Institutu románských studií na UK FF v Praze. Již publikuje, specializuje se na morfologii FJ a normativní gramatiku. Kromě morfologie vyučuje Úvod do studia Fj a románských jazyků a textovou lingvistiku.

Mgr. Madeleine Biegel

Je francouzskou lektorkou katedry, je magistrou francouzské filologie a držitelkou specializovaného diplomu v oboru historických památek. V tomto studijním programu CŽV bude vyučovat praktický jazyk a francouzskou civilizaci.  

 

Způsob vyhodnocení akce:

Kombinované tříleté rozšiřující studium (eventuálně dvouleté za podmínek zmíněných výše) je ukončeno před komisí písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině (30-40 stran). Absolvent získává certifikát – osvědčení UK Pedf  o získání kvalifikace učitelství VVP pro druhý stupeň ZŠ a SŠ v aprobaci francouzský jazyk. (Absolventi magisterského studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ získají kvalifikaci na druhý stupeň ZŠ.)