DDS – doplňující didaktické studium FJ

Forma vzdělávacího programu: Přímá prezenční bloková výuka

Předpokládaný termín zahájení kurzu: pro ZS 2018/2019 není kurz otevřen

(zájemci pište na katerina.essserova@pedf.cuni.cz a budete osloveni před začátek LS, jestli Váš zájem trvá)

 

Cílová skupina:

Kurz je určen zájemcům o získání aprobace pro výuku francouzského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost FJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží, že jsou účastníky vzdělávání vedoucího k tomuto certifikátu.

– absolventi bakalářského studijního programu pedagogického zaměření
– absolventi magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří ukončili nebo zahájili  studium v oblasti pedagogických věd

Vzdělávací cíl:
Náplň vzdělávacího programu poskytne účastníkům teoretické a především praktické základy pro kvalifikaci učitele francouzského jazyka. Absolvent studia získá potřebné pedagogické kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jazyka a didaktiky francouzštiny. Bude vybaven pro každodenní práci učitele cizího jazyka.

Hodinová dotace :
Celkový rozsah vzdělávacího programu je 72 hodin, tj. 12 konzultací v rozsahu 6ti vyučovacích hodin. 

Poplatek za 1 účastníka: 9.500,- Kč

Přihlášky: informace poskytne sekretářka KFJL Kateřina Esserová +420/221900102 nebo  katerina.esserova@pedf.cuni.cz 


 

Kurz doplňujícího didaktického studia FJ je rozdělen do modulů: 

  • Modul didaktický

Rozsah studijního předmětu:  32 hod.
Způsob ukončení studijního předmětu:  zápočet, zkouška 

Cílem modulu je osvojit si jak teoretické tak praktické poznatky z oblasti jazykového vzdělávání a didaktiky cizího jazyka, zvláště potom jazyka francouzského.

První blok se zaměří na učební styly žáků dle věkových skupin, zvláště s ohledem na žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Zároveň bude probírána problematika přístupu k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a klasifikace poruch učení.

V rámci druhého bloku se účastníci seznámí se základními pedagogickými a školními dokumenty (Rámcové vzdělávací programy, Standardy, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Školní vzdělávací programy, tematické plány, Portfolio). Účastníci získají informace, jak lze těchto dokumentů využít ve výuce FJ a jakým způsobem s nimi mohou účinně pracovat; například, jak zpracovat Portfolio pro jednotlivé jazykové úrovně a jak s ním pracovat z pozice vyučujícího i žáka.

Dále bude věnována pozornost didaktickým metodám ve výuce francouzského jazyka (charakteristika hlavních metodologických směrů a jejich vývoj, moderní výukové metody, alternativní metody, soudobé trendy a práce s internetovými zdroji, projektové vyučování, tvorba vlastních elektronických materiálů) a jejich specifikace podle věkových skupin žáků. Součástí kurzu je také analýza učebnic (manuálů) a dalších didaktických materiálů, nácvik plánování výuky, hospitace v hodinách cizího jazyka a rozbor výukové jednotky. Nebudou opomenuty ani nezbytné otázky týkající se výuky FJ, jakými jsou hodnocení práce žáků, testování a zkoušení, práce s chybou a typy hodnocení.

  •  Modul lingvodidaktický

Rozsah studijního předmětu: 28
Způsob ukončení studijního předmětu:  zkouška

Cílem lingvodidaktického modulu je osvojit si postup při výuce fonetiky, gramatiky, slovní zásoby a čtyř základních jazykových kompetencí, tj. porozumění psanému a mluvenému slovu a samostatná produkce ústní i písemná, a to vždy s ohledem na věkovou skupinu žáků.

Blok výuky fonetiky – upevní znalosti a dovednosti účastníků týkající se zvukové stránky FJ a metodologie její výuky: produkce řeči, artikulační báze francouzštiny, slabičné dělení, prozódie, rytmické skupiny a intonační modely.

Blok výuky gramatiky se zaměří na specifika výuky gramatiky a motivace jejího zvládnutí, tvorba cvičení a různých aktivit pro efektivní zvládnutí gramatických jevů podle stupně obtížnosti, avšak s přihlédnutím k frekvenci daných jevů.

Blok výuky lexika se zaměří na slovní zásobu a její tvorbu ve francouzštině s ohledem na věkové skupiny žáků, seznámí se s různými postupy osvojování si slovní zásoby, upozorní na specifičnost slovní zásoby v různých jazykových registrech (spisovná, hovorová, nespisovná), na typy kontextů důležitých pro pochopení významu slov (vztah lexika a syntaxe ve francouzštině), problematika lexikálního minima v kontextu (upozornit na tzv. „faux amis“), typy slovníků a jejich využití ve výuce.

Blok výuky jazykových kompetencí – na základě autentických zvukových i psaných materiálů poukázat na způsob výuky poslechu, mluvení, čtení a psaní s ohledem na věkové skupiny žáků, především na druhý stupeň ZŠ a SŠ. 

  • Modul kulturně antropologický – Literatura a reálie v oblasti výchovy a vzdělávání

Rozsah studijního předmětu: 12
Způsob ukončení studijního předmětu: zápočet 

Cílem modulu je získání znalostí a didaktických dovedností v oboru francouzská literatura a reálie v rámci předmětu cizí jazyk:

– význam literatury při vytváření sociálně-kulturních a interkulturních kompetencí
– literární dílo jako odraz historických a kulturních souvislostí
– filmové adaptace literárních děl, film jako motivační prvek ve výuce
– práce s literárním textem ve vyučování cizímu jazyku
– dramatická výchova a její aplikace jako motivační prvek ve výuce cizího jazyka
– multikulturalita francouzské společnosti a frankofonie

Francouzský jazyk v mezioborové výuce jako nástroj možného propojení výuky jazyka a dalších vzdělávacích předmětů směřující k oboustrannému obohacení jak jazykových kompetencí, tak i didaktických metod a přístupů k poznání (CLIL).

Způsob vyhodnocení:
Disciplíny studijního programu budou ukončeny zápočtem nebo zkouškou. Studium bude ukončeno klauzurní prací, v níž účastník prokáže schopnost aplikace a samostatného využití získaných didaktických kompetencí. Účastník kurzu získá osvědčení UK PedF o absolvování studijního programu DDS FJ.


Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe: 

Prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc,
Profesorka francouzské fonetiky a fonologie, garant studijního oboru, školitelka doktorandů, členka oborových rad a  vědeckých rad v rámci Univerzity Karlovy, členka zahraničních vědeckých společností, řešitelka vědeckých grantů s bohatou publikační činností. Vyučuje fonetiku a fonologii. Působila a habilitovala se včetně profesorského řízení na UK FF v Praze (Fonetika habilitace (prof.) 1995; Docentka obor fonetika – 1981; DrSc. – obor obecná fonetika 1990).

Významné publikace (monografie):

Analyse spectrographique des voyelles françaises. Praha : Acta Universitatis Carolinae, Monographia, 1977.

Dynamika verbální komunikace, mluvené slovo v teorii a praxi, Praha : Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia, CXIV, 1991

Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2008


PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Absolventka MU FF v Brně, obor francouzština-čeština. Je odbornou asistentkou katedry FJL s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejím oborem je francouzská syntax, normativní gramatika a lingvistická komparace češtiny a francouzštiny zaměřená na didaktické potřeby učitelů francouzštiny. Publikuje především učební texty, zvláště z francouzské syntaxe. Vyučuje francouzskou syntax.

Významné novější publikace:

„K úpravě francouzského pravopisu“ in Cizí jazyky, č. 4, roč. 55, 2012,  s. 22-27

„Přejatá slova ve francouzštině“ in Chronos-Logos-Topos v současném filologickém bádání. Filologické studie I. Praha : Karolinum, 2012  s. 55-62.


PhDr. Kateřina Suková – Vychopňová, Ph.D.

Absolventka magisterského studia francouzština-čeština na UK PedF v Praze. Od roku 2012 odborná asistentka katedry a doktorandka (od r. 2010) v doktorském programu pedagogika – didaktika cizích jazyků a v programu „cotutelle“ (doktorát pod dvojím vedením), a to na UK PedF (školitelka prof. PhDr. Bořek-Dohalská, DrSc.) a na Université Denis Diderot Paris 7 (školitel prof. Philippe Martin). V dubnu 2014 doktorskou dizertaci úspěšně obhájila. Jejím oborem je lingvistika, zvláště potom francouzská fonetika a fonologie, a lingvodidaktika. Od roku 2013 spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – Standardy pro základní vzdělávání (francouzský jazyk). 2013 – 2014: Česká školní inspekce – spolupráce na projektu NIQES.

Významné publikace:

„K „nové“ úpravě francouzského pravopisu“, in Chronos-Logos-Topos v současném filologickém bádání. Filologické studie I. Praha : Karolinum, 2012, s. 39-54.

« La durée vocalique en français et en tchèque : de la constitution du corpus aux analyses ». École doctorale, Telč, 20.-23. září 2012, Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie (v tisku).

„Standardy pro základní vzdělávání: Cizí jazyk a Další cizí jazyk“, Cizí jazyky, 2013, č. 2, r. 57, s. 15-16.

Vychopňová, K., Klinka, T. „La (non)présence de la littérature dans les manuels de FLE“. Filologické studie, MEDIUM ET SCOPUS, Jazyky literatury v edukaci a komunikaci, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha, 2013, s. 125-138.


Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 

Absolvent magisterského studia francouzština-základy společenských věd na UK PedF. Od roku 2011 je  asistentem na KFJL a doktorandem v oboru pedagogika – didaktika cizích jazyků, jeho výzkumným tématem je problematika chyby a otázky evaluace ve výuce cizích jazyků. Specializuje se na didaktické disciplíny a didaktickou komparaci. V současné době finalizuje doktorskou dizertaci, obhajoba dizertace byla stanovena na září 2014. Vedle úvazku na KFJL je učitelem FJ na ZŠ Mládí, má tedy úzkou vazbu na školní praxi a dokáže reflektovat pedagogicko-didaktické potřeby a požadavky učitelů.

Významné publikace:

Projektové dny k Evropskému dni jazyků.Cizí jazyky, 2009/2010, roč. 53, č. 5, s. 169-172.

„L’erreur et l’enseignement des langues – la compétence socioculturelle et le français langue étrangère“ in Mots, discours, textes. Approches diverses de l’interculturalité francophone en Europe centre-orientale. Pécs : Université de Pécs, 2011, s. 259-264.

Listíková, R., Klinka T. a kol. Francouzština – Otázky a odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: Infoa, 2011, 250 s. (2. přepracované vydání).

Fischer, F., Klinka, T., Listíková, R. „Le programme éducatif cadre comme l’aboutissement de la Réforme de l’enseignement, l’exemple de la République tcheque“ in Eduquer en Europe à l’heure de la postmodernité, Lyon : Chronique sociale, 2011, s. 123-136 (kapitola v zahraniční monografii)

Klinka, T. « La notion de l’erreur du point de vue du FLE en République tchèque ». in Actes du 2e congrès européen de la FIPF. Vers l’éduction plurilingue en Europe – De la diversité à la synergie. Volume I,  Fédération internationale des professeurs de français,  2013, s. 333 – 342.


Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF

Absolventka UK FF v Praze, obor francouzština-čeština. Doktorské studium absolvovala na pařížské Sorbonně (Paris Sorbonne Paris IV pod vedením profesora Yves Chevrela), kde dosáhla doktorského titulu (titul Dr.) v oboru francouzská a srovnávací literatura (duben 2006). V kvalifikačním řízení při vědecké radě CNU (Conseil national des universités – Národní rada univerzit) dosáhla univerzitní hodnosti ve Francii srovnatelné s docenturou (titul Maître de conférence, zkratka MCF). Má dlouholetou odbornou i pedagogickou praxi, a to i na univerzitách ve Francii (v rámci učitelské mobility programu Erasmus; jako hostující profesor na Univerzitě v Amiens, 2011; v letech 1993-1995 tříleté pedagogické působení na Ecole Normale Supérieure v Paříži). Specializuje se na francouzskou literaturu, kulturní historii Francie a na francouzskou lexikologii a sémantiku. V posledních letech se též zaměřuje na didaktiku literatury. Je členkou Oborové rady pedagogika a školitelkou doktorandů. Pravidelně publikuje a účastní se mezinárodních konferencí. Je řešitelkou vědeckých projektů, rozvojových projektů, spoluřešitelkou evropského projektu Erasmus IP (2007-2013), posuzovatelkou nosnosti projektů podaných v  rámci GAČR nebo GAUK v oboru francouzské filologie.

Významné publikace:

„Literární text v cizojazyčném vzdělávání“ in Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století, Marie Fenclová (ed.), Praha, UK-PedF, 2004, str. 188-192

L’Image de la Bohême et des Tchèques dans les Lettres françaises, XVe – XIXe siècles. Lille : ANTR, 2007, 512 s.

„Résumé de thèse“ in Revue des études slaves. roč. 78, č. 4, 2008, s. 24-28.

„Parole de la Mémoire, parole du Roman. A propos de Marguerite Duras et de ses „Amants“ in
Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Philologica, Romanica Olomucensia. roč. 20, č. 1, 2008, s. 21-27.

Listíková R. Klinka, T. „Le programme éducatif cadre comme l’aboutissement de la Réforme de l’enseignement, l’exemple de la République tchèque“ in Eduquer en Europe à l’heure de la postmodernité, Lyon : Chronique sociale, 2011, s. 123-136 (kapitola v zahraniční monografii)

Listíková, R., Klinka T. a kol. Francouzština – Otázky a odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: Infoa, 2011, 250 s. (2. přepracované vydání).

Listikova, R. « Europe centrale et la Bohême comme topoi littéraires » in Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Novotná, M. Gauthier, C. (éd). Brno : Université Masaryk, 2012, p. 83-98.