CŽV – studium / 3 roky

Hudební výchova – tříleté rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Cílem je rozšířit stávající aprobaci absolventů učitelství VVP o předmět hudební výchova, či rozšířit aprobaci učitelů 1. stupně o způsobilost vyučovat hudební výchovu na 2. stupni ZŠ. Jedná se o získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu a pro některé cílové skupiny způsobilost k výuce na jiném stupni (pro 1. stupeň) nebo druh (pro 2. stupeň):

Učitelé 1. stupně získají kvalifikaci k výuce předmětů na 2. stupni ZŠ.

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ získají způsobilost vyučovat hudební výchovu na ZŠ a SŠ.

Učitelé VVP pro SŠ získají způsobilost vyučovat tento předmět na SŠ a ZŠ.

Učitelé VVP ZŠ získají způsobilost k výuce tohoto předmětu pouze na ZŠ.

Učitelé HV 2. stupně ZŠ získají způsobilost k výuce HV na SŠ.

Vzdělávací program je určen též absolventům vysokých uměleckých škol s hudebním zaměřením, kteří na těchto školách vykonali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky.

 

Studijní program vychází z řádného denního bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu hudební výchova.

Požadované vstupní vzdělání: absolventi VŠ s pedagogickým vzděláním

Délka studia: 6 semestrů, výuka bude realizována v blocích, v rámci maximálně 2 týdnů v každém semestru
Místo výuky: M. Rettigové 4, Praha 1; Celetná, Praha 1; ZUŠ V Remízku, Praha 5
Datum zahájení: říjen příslušného akademického roku
Přijímací řízení: talentová zkouška v září příslušného akademického roku.
Podrobnější informace o náplni zkoušky na www.pedf.cuni.cz/khv.
Přihlášky: zasílejte do konce srpna příslušného akademického roku na studijní oddělení, k rukám paní Ivany Merellové (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).

Poplatek za přijímací řízení je 550,- Kč. Ústřižek složenky přiložte k přihlášce.
VS: 6-971-14
Specifický symbol: rodné číslo

Forma zakončení: Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce (40 stran) a ústní závěrečnou zkouškou před komisí (z hudebně teoretických a historických disciplín a z hlasové a nástrojové přípravy). Absolvent obdrží certifikát – „Osvědčení Univerzity Karlovy v Praze“ o získání kvalifikace učitelství VVP pro druhý stupeň ZŠ a SŠ v aprobaci hudební výchova.

Výše poplatku za 1 studijní rok: 9 100,- Kč
Pro více informací kontaktujte PhDr. Kateřinu Hurníkovou, Ph.D.:
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz