Poděkování – adventní koncert

V pondělí 4. prosince 2017 se konal ve Velké aule Karolina adventní koncert Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na programu byla kantáta Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 61) Johanna Sebastiana Bacha a Vánoční koledy pro recitaci, sóla, sbor varhany a orchestr skladatele Luboše Fišera.
Koncert byl krásným, obohacujícím vstupem do adventního času celého společenství Pedagogické fakulty. Chci zde jménem členů katedry hudební výchovy a kolegů z Pedagogické fakulty UK poděkovat všem účinkujícím.
Především panu Marku Valáškovi, který se ujal dramaturgie, organizace a dirigentské taktovky.
Děkuji členům souborů Collegium paedagogicum (smíšený sbor a komorní orchestr Pedagogické fakulty UK), Piccolo coro a Piccola orchestra.
Poděkování patří uměleckému vedoucímu komorního orchestru Janu Radovi, skvělým sólistům Naděždě Chrobákové, Čeňku Svobodovi a Janu Morávkovi a varhaníku Janu Kalfusovi.
V neposlední řadě patří náš dík všem kolegům a studentům, kteří pomáhali koncert zorganizovat. Vaše obětavá pomoc nám umožnila interpretovat a prožít krásnou a inspirativní hudbu doby adventní a vánoční.

doc. Jana Palkovská
vedoucí katedry hudební výchovy

V Praze 8. prosince 2017