Bakalářské studium

Přijímací zkouška je talentová. 

Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle. (U houslistů je vyžadována základní orientace na klaviatuře a hra na klavír na úrovni jednoduchého doprovodu lidové písně.)

Uchazeč může prokázat hru i na další klasické hudební nástroje použitelné ve školní hudební výchově a může v rámci talentové zkoušky, část Hra na nástroj, získat bonifikaci 1 bodu za každý nástroj. (Celkový součet bodů za Hru na nástroj však nesmí překročit 10 bodů.) Nástroj je nutné mít s sebou a připravit si repertoár, nestačí předložení dokladů (např. vysvědčení).

1. Zpěv (max. 10 bodů)
2 kontrastní lidové písně a capella
Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje.

2. Hudebnost (max. 20 bodů)
Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině
Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni
Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků
Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů
Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo
Vokální kreativita – doplňování předehraných předvětí do period
Rytmizace a melodizace říkadel

3. Hra na nástroj (max. 10 bodů) – klavír nebo housle, uchazeč zvolí jeden z těchto nástrojů

3.1 Klavír 
2 etudy, např. Czerny, op. 261, 849, 299
1 polyfonní skladba, např. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír
1 věta z klasické sonáty nebo sonatina
1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod.
1 skladba novějšího stylového období podle vlastního zájmu a zaměření
Harmonizace lidové písně a její transpozice do jiné tóniny
Hra zpaměti není podmínkou.

3.2 Housle 
Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv
2 etudy Mazase nebo Kreutzera
Přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod.
Hra zpaměti není podmínkou.