Doktorské studium

 

Katedra pedagogiky je školicím pracovištěm doktorandů oboru pedagogika. Informace o doktorském studiu jsou k dispozici na stránkách oddělení pro vědeckou činnost, kde jsou i podmínky přijímacího řízení.

Náměty témat disertačních prací:

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D

 1. Výchova jako specifický případ manipulace (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy
 2. Jak učitel získává a ztrácí autoritu (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy
 3. Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy
 4. Žákovská samospráva jako prostředek výchovy (cesta) k demokracii, kázni a mravnosti (návrh modelu žákovské samosprávy a jeho praktická realizace (aplikace) na vybrané škole Požadavky: Znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy
 5. Školní kázeň v postkomunistických zemích (srovnávací studie) Požadavky: Znalost cizích jazyků, kontakty na východoevropské postkomunistické země, znalost metodologie pedagogického výzkumu, vhodné zejména pro interní doktorandy

PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

 1. Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT)
 2. Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách
 3. Využití experimentálních výzkumů v pedagogice
 4. Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol
 5. Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů
 6. Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat
 7. Měření školní kázně

Podrobnější popis jednotlivých tematických zaměření školitelky dr. Hany Voňkové zde

____________________________________________________________________________________

 

Kurzy pro doktorandy vyučované členy katedry:

Název kurzu: Vybrané otázky obecné a sociální pedagogiky
Přednášející: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Rozsah a termín: 1 semestr (26 hodin přednášek a seminářů).
Forma kontroly: písemná práce – aktualizace vybraného tématu kurzu, zkouška formou rozpravy.

Témata kurzu:

 1. Možnosti a meze výchovy a její společenská determinace,
 2. Výchova a sebevýchova,
 3. Autorita učitele,
 4. Sociální skupina jako činitel výchovy,
 5. Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání,
 6. Výchova jako specifický případ manipulace,
 7. Vybrané výchovné problémy ve školách,
 8. Mravní vývoj a mravní výchova


Název kurzu: Vědecké metody pro doktorandy
Přednášející: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Stručná anotace předmětu: Cílem předmětu je připravit doktorandy na odpovídající využívání vědeckých metod při zpracování doktorské práce, v jejich pedagogickém působení i následném profesním uplatnění. Znalost metodologie je klíčová pro každého vědeckého pracovníka, protože ovlivńuje výběr výzkumných metod a následně i výsledný vědecký obraz zkoumaného jevu. Pozornost bude věnována vědeckému jazyku. Doktorandi se podrobně seznámí s pojmy jako deskripce a klasifikace věcí, jevů a procesů, expanace jejich výskytu, predikce výskytu apod. Značná pozornost budě věnována základním etapám výzkumu – projektu, sběru dat a zpracování výsledků. Doktorandi si tak mohou zvýšit teoretické i praktické kompetence. Studenti obdrží pracovní sešity Vědecké metody pro doktorandy včetně seznamu literatury, odkazy na příslušný web s odbornými texty.