Na koho se obrátit

Kompetence členů katedry

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., vedoucí katedry


PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

 • Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.
 • Garant celoživotního vzdělávání na katedře.
 • Organizační zajištění souvislé pedagogické praxe pro studenty oboru Pedagogika.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 • Evidence bakalářských a diplomových prací ve smyslu Opatření děkana č. 8/2015 (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4), vč. organizace nahlížení do prací přihlášených k obhajobě.
 • Odpovědnost za personální bibliografii (katedrální správce OBD).
 • Poskytování podpory pro používání systému Moodle v rámci katedry.
 • Koncepce webových stránek katedry a odpovědnost za aktualizaci obsahu (ve spolupráci se všemi ZOP).

PaedDr. Zdeňka Hanková

 • Odpovědnost za bakalářský studijní obor Vychovatelství:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium
 • Odpovědnost za knihovnu katedry, spolupráce s fakultní knihovnou.

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

 • Odpovědnost za studijní obor Výchova ke zdraví – prezenční, kombinovaná a rozšiřující forma studia:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • odpovědnost za rigorózní řízení (PhDr.) pro obor výchova ke zdraví na katedře,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studiu,
 • Akreditace a reakreditace oboru výchova ke zdraví.

PhDr. Daniela Nováková, Ph.D., tajemnice katedry

 • Odpovědnost za prezenční formu oboru Pedagogika a prezenční formu pedagogicko-psychologické přípravy:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • organizační zajišťování SZZ,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium.
 • Zpracovávání podkladů pro úvazky (ve spolupráci se ZOP a vedoucím katedry).
 • Delegování pracovníků na promoce, den otevřených dveří, předstudijní soustředění apod.

PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D., zástupce vedoucího katedry

 • Zpracovávání podkladů pro úvazky (ve spolupráci s vedoucím katedry).
 • Vyřizování žádostí studentů o uznání zkoušek.
 • Zpracovávání individuálních studijních plánů.
 • Nespecifikované úkoly spojené s řešením individuálních studijních záležitostí studentů.

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.


PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

 • Odpovědnost za studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovanou formu oboru pedagogika a kombinovanou formu pedagogicko- psychologické přípravy:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oborech zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oborů (kontrola a aktualizace studijních plánů),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium.
 • Akreditace a reakreditace (pedagogicko-psychologická příprava, obory pedagogika, vychovatelství, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).