Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušky (SRZ)

Zájemci o vykonání rigorózní zkoušky na PedF UK postupují podle pokynů studijního oddělení, které jsou k dispozici zde. Katedra pedagogiky participuje na rigorózním řízení ve všech oborech učitelství a garantuje rigorózní řízení pro obor učitelství pedagogiky. Níže jsou uvedeny podrobnosti pro absolventy učitelských oborů VVP a pro absolventy oboru pedagogika či výchova ke zdraví.

Rigorózní zkoušky pro absolventy učitelských oborů VVP (kromě oboru pedagogika)

Součástí rigorózní zkoušky pro všechny obory VVP (s výjimkou oboru pedagogika) je zkouška z předmětu pedagogika a filozofie výchovy. Pro tuto zkoušku stanovila katedra pedagogiky v jednotlivých státních zkušebních komisích své zástupce. Studenti mají možnost požádat příslušného vyučujícího před zkouškou o konzultaci. V jejím rámci jim budou zadány zkušební okruhy a doporučena studijní literatura. Přehled konzultačních hodin vyučujících je k dispozici zde.

Pověřený člen KPg Katedra garantující příslušný obor SRZ
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra anglického jazyka
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. katedra chemie a didaktiky chemie
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. katedra biologie a environmentálních studií
Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. katedra germanistiky, katedra informačních technologií a technické výchovy
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, katedra dějin a didaktiky dějepisu
PhDr. Hana Voňková, Ph.D. katedra rusistiky a lingvodidaktiky, katedra hudební výchovy
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. katedra českého jazyka, katedra francouzského jazyka a literatury

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru pedagogika

Rigorózní práce na oboru pedagogika:

 • Po odevzdání rigorózní práce, ustanovení předsedy zkušební komise a schválení dalších členů komise SRZ oboru pedagogika, proběhne schválení či neschválení tématu rigorózní práce.
 • Je ustanoven nejméně jeden oponent rigorózní práce.
 • Téma rigorózní práce se musí shodovat se studijním oborem pedagogika.

Uznání diplomové práce jako práce rigorózní:

 • Diplomová práce, obhájená v minulosti, může být komisí SRZ a oponentem ve výjimečném případě uznána jako práce rigorózní.
 • Musí mít vynikající kvalitu a musí být obhájená jako výborná.
 • Vynikající kvalitou se rozumí, že byla natolik kvalitní, že DP byla (nebo její část) přednesená na odborném fóru (např. konferenci) a byla (nebo její část) prokazatelně publikována v odborném časopise či vědecké publikaci (např. sborníku).
 • Uchazeč může být vyzván k doplnění či dopracování DP.

Uznání disertační práce jako práce rigorózní

 • Doktorská disertační práce může být uznána jako práce rigorózní
 • Uchazeči není uznání státní doktorská zkouška jako zkouška rigorózní

Státní rigorózní zkouška:

 • Státní rigorózní zkouška pro studijní obor pedagogika se skládá ze tří určených studijních předmětů, které jsou zpravidla blízké tématu rigorózní práce.
 • Předměty určí a schvaluje předseda zkušební komise, popř. určí i jejich obsah.
 • Ústní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a zkoušky ze tří předmětů SRZ.
 • Doporučuje se konzultace uchazeče s členy komise SRZ, kteří povedou zkoušku z jednotlivých předmětů.

Předměty SRZ:

 • dějiny výchovy
 • srovnávací pedagogika
 • obecná pedagogika
 • pedagogická a sociální psychologie
 • didaktika
 • speciální pedagogika
 • sociální pedagogika
 • sociologie výchovy
 • další předmět může určit předseda SRZ

 

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru výchova ke zdraví

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru výchova ke zdraví
Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku (SRZ) pouze v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci, tzn., že v případě konání SRZ pod oborem výchova ke zdraví, se jedná o absolventa magisterského studia učitelství výchova ke zdraví pro ZŠ a SŠ!
Základní informace o získání titulu „PhDr.“ je možné nalézt na webových stránkách PedF UK

Rigorózní práce na oboru výchova ke zdraví:

 • Téma rigorózní práce musí svým zaměřením odpovídat absolvovanému magisterskému studijnímu programu, tzn., že by měla být tematicky zaměřena na problematiku oboru výchova ke zdraví.
 • Práce může mít jak experimentální, tak i teoretické zaměření, žádoucí jsou výstupy do pedagogické praxe. Náležitosti práce se řídí opatřením děkana č. 8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací.
 • Doporučujeme, aby žadatel konzultoval rigorózní práci před vlastním podáním s tutorem.
 • Před vlastním odevzdáním rigorózní práce doporučujeme odevzdat práci k posouzení rigorózní komisi v definitivní verzi, nikoli však ve vázané podobě. (V případě předchozí konzultace s tutorem nejméně 1 měsíc před zahájením rigorózního řízení. V případě podání práce bez konzultací min. 4 měsíce). Práce se odevzdává PhDr. Jaroslavě Hanušové, PhD., která zajistí během jednoho měsíce její odborné posouzení a sdělí studentovi stanovisko o přijetí (postupu práce k dalšímu posouzení a možnosti zahájení rigorózního řízení) či nepřijetí.
 • Po odevzdání práce jsou ustanoveni dva oponenti rigorózní práce a dojde k ustanovení předsedy zkušební komise a ke schválení dalších členů komise SRZ oboru výchova ke zdraví, která schválí či neschválí rigorózní práci.Uznání diplomové práce jako práce rigorózní:
 • Diplomová práce, obhájená v minulosti, může být komisí SRZ uznána jako práce rigorózní pokud od jejího obhájení, v den podání žádosti, neuběhly více jak 3 roky.
 • Musí mít vynikající kvalitu a musí být obhájená jako výborná.
 • Vynikající kvalitou se rozumí, že byla natolik kvalitní, že DP byla (nebo její část) přednesena na odborném fóru (např. konferenci) a byla (nebo její část) prokazatelně publikována v odborném časopise či vědecké publikaci (např. sborníku).
 • Uchazeč může být vyzván k doplnění či dopracování DP.
 • V případě žádosti o uznání obhájené diplomové práce jako práce rigorózní se odevzdávají 2 knihařsky svázané exempláře v pevných deskách s upraveným titulním listem.Uznání disertační práce jako práce rigorózní:
 • Doktorská disertační práce může být uznána jako práce rigorózní pokud od jejího obhájení, v den podání žádosti, neuběhly více jak 3 roky.
 • V případě žádosti o uznání obhájené disertační práce jako práce rigorózní se odevzdávají 2 knihařsky svázané exempláře v pevných deskách s upraveným titulním listem.
 • Uchazeči není uznána státní doktorská zkouška jako zkouška rigorózní.Státní rigorózní zkouška:
 • Státní rigorózní zkouška pro studijní obor výchova ke zdraví se skládá ze tří určených studijních předmětů, které jsou zpravidla blízké tématu rigorózní práce.
 • Předměty určí a schvaluje předseda zkušební komise, popř. určí i jejich obsah.
 • Ústní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a zkoušky ze tří předmětů SRZ.
 • Doporučuje se konzultace uchazeče s členy komise SRZ, kteří povedou zkoušku z jednotlivých předmětů.
 • Předměty SRZ:
 • Obecná didaktika a didaktika výchovy ke zdraví
 • Veřejné zdravotnictví a sociální lékařství
 • Psychologie a sociologie zdraví a nemoci
 • Výživa a nutriční poradenství
 • Pedagogická a sociální psychologie
 • Obecná pedagogika
 • Další předmět může určit předseda SRZ