Fakultní výbor

Představujeme odbory na Pedagogické fakultě UK

Odborová organizace na naší fakultě je součástí odborů na UK, kde působí Koordinační odborová rada (KOR), která je partnerem pro vedení UK. Každá fakultní organizace je v KOR zastoupena jedním členem. Předseda KOR podepisuje za všechny organizace kolektivní smlouvu a jejich jménem jedná s představiteli vedení UK, zejména s jejím rektorem.

Kolektivní smlouva (KS) je program a zároveň závazek signatářů zastávat dohodnutá stanoviska a dodržovat přijaté principy spolupráce. Obsahuje povinnost a práva, jež se obě strany – odbory zastupující zájmy všech zaměstnanců a zaměstnavatel, v našem případě vedení UK, potažmo fakulty – zavazují respektovat. (Viz přímé znění KS na UK.)

Odbory se nevměšují do řízení fakulty, smysl jejich působení je chránit zájmy a práva zaměstnanců. Proto sledují zejména zaměstnaneckou politiku vedení, mzdové podmínky a usilují o dodržování kulturní úrovně jednání se zaměstnanci. Podílejí se na řešení krizových sociálních situací, do nichž se pracovníci fakulty mohou dostat.

Bezprostřední informovanost o problémech a úkolech fakulty, a tím často i dopadech, které se týkají pracovníků, je z pohledu odborů životně důležitá. Víme, jak se máme ptát, čeho se máme všímat, o čem máme jednat. Dialog není totéž co informovanost ani není nahraditelný zápisy, proto oceňujeme, že jednání kolegia vedení i porady vedoucích pracovišť jsou pro FV otevřená. Výbor rovněž dostává všechny zásadní materiály, které jsou předmětem projednávání vedení a týkají se zásadních otázek života fakulty.

Finanční prostředky odborové organizace tvoří členské příspěvky ve schválené ve výši 1% platu. Získané prostředky rozděluje FV podle přijatých pravidel, která vycházejí z principu solidarity a sledují, aby se každý člen odborů mohl na jejich využití podílet. Příspěvky směřují do následujících oblastí:

  • finanční výpomoc v krizových situacích členů, např. v době povodní nebo při nemoci či úmrtí člena rodiny
  • jednorázová sociální výpomoc
  • dárky dětem při různých příležitostech
  • zimní a letní rodinné rekreace, pokud probíhají v zařízeních UK
  • kulturní a sportovní aktivity
  • zajištění předvánočního setkání důchodců s občerstvením a programem
  • vánoční dárek všem členům odborů bez výjimky v podobě peněžních poukázek
  • pozornosti k významným životním výročím a při odchodu do důchodu
  • akce, které organizují jednotlivá pracoviště a jichž se účastní nejméně 10 členů
  • z peněz odborů je hrazeno předplatné časopisu „Sondy“, který přináší aktuální informace o činnosti a zkušenostech z práce odborů, a „Přehled kulturních pořadů“, který je k dispozici všem zájemcům

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že péče o zaměstnance na naší fakultě má různé formy.

FV sleduje politiku stravenek, dodržování pitného režimu v letních měsících, udržuje vztahy s bývalými zaměstnanci,organizuje návštěvy nejrůznějších kulturních akcí (divadla, kina, výstavy apod.), zajišťuje „plavenky“ do pražských plaveckých bazénů, přispívá na lyžařský zájezd pořádaný každoročně KTV. Na fakultě se už stalo tradicí organizování kulturně -poznávacích turistických zájezdů . Jeden jarní a jeden podzimní zájezd /tuzemský/ zajišťujeme výhradně vlastními silami, náklady na ně tvoří pouze faktické výdaje na autobus a ubytování. Každoročně pořádáme jeden zahraniční zájezd, jehož program si vypracováváme sami.

Všech odborových aktivit se mohou účastnit i zaměstnanci fakulty , kteří nejsou členy odborů, příspěvek však dostávají pouze členové naší odborové organizace.

Fakultní výbor pracuje ve složení:

Mgr. Lohynská – předseda, komise pro práci s důchodci, zájezdová činnost, účast v KOR
PaedDr. Pokorný – místopředseda FV, komise pro tělovýchovnou činnost, poukázky pro děti k MDD, Vánocům
Mgr. Mlčková – dětské tábory, ozdravné pobyty dětí a rodinná rekreace pořádaná UK
RNDr. Miloslav Feil, CSc. – BOZP, webové stránky
Panská – pracovní a životní jubilea, sociální výpomoci

Kontrolní komise:
PhDr. Mgr. Břetislav Voženílek, M.B.O. – předseda kontrolní komise
Martina Růžičková – člen

další agenda:
Vařeková – ekonomická činnost
Klírová – pokladník

 

Informace pro veřejnost zajišťuje vitrina vedle výtahu a www stránky fakultního výboru na Intranetu.

Pokladníkem FV je paní Klírová, která je k dispozici každý čtvrtek ve 4. patře č. dveří 431 v době od 9.00 do 11.30 hod.

Najděte si k nám cestu! Jsme tu pro Vás a uvítáme každý zájem z Vaší strany.