Socialní fond

Dodatek č. 7

ke Kolektivní smlouvě Univerzity Karlovy v Praze platný

pro Pedagogickou fakultu UK v Praze

 


Čerpání sociálního fondu

Vedení Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty (dále jen „fakulta“), zastoupené doc. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., děkankou fakulty a fakultní výbor odborové organizace Pedagogické fakulty, zastoupený Mgr. Bc. Marií Lohynskou, předsedkyní FV, se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 7:

  1. Pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění jsou stanovena tato pravidla:
  • Nárok na příspěvek má zaměstnanec, který pracuje na fakultě nejméně 5 let nepřetržitě a výše jeho úvazku činí po celou dobu trvání pracovního poměru alespoň 75%.
  • Maximální výše příspěvku zaměstnavatele činí 500,- Kč, přiznaná výše příspěvku odpovídá procentu úvazku zaměstnance (úvazek 100% = příspěvek 500,- Kč; úvazek 75% = 375,- Kč).
  • O příspěvek mohou požádat ti zaměstnanci, jejichž vlastní příspěvek činí nejméně 500,-Kč měsíčně.
  • Pracující důchodci mohou získat uvedenou částku pouze jako příspěvek k životnímu pojištění.
  1. Z finančních prostředků sociálního fondu se uvolňuje částka 400.000,– Kč, kterou je

možno v rámci rozpočtu na rok 2012 použít už v průběhu roku na úhradu části               nákladů na stravování zaměstnanců. Výše nominální hodnoty stravenky se snižuje na          60,- Kč s účinností od 1.5. 2012.

 

  1. V případě předpokládaného neprodloužení pracovní smlouvy zaměstnance s fakultou vedoucí oddělení či katedry (příp. jeho zástupce) odpovídá za projednání toho záměru se zaměstnancem a dokládá toto jednání zápisem nejméně 1 měsíc před termínem ukončení pracovního poměru.

 

  1. Za správnou evidenci čerpání sociálního fondu všech vedením fakulty i fakultním výborem OO schválených položek odpovídá vedení fakulty a fakultní výbor.

 

  1. Případné změny je možné provést po vzájemné dohodě.

 

  1. Tento dodatek se uzavírá na dobu do uzavření nového dodatku ke kolektivní                smlouvě na rok 2013.

 

V Praze dne 7. 6. 2012

 

 

…………………………………..                                …………………………………………..

Mgr. Bc. Marie Lohynská                              doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

předsedkyně FV odborové organizace                děkanka UK v Praze, Pedagogické fakulty