Special Monothematic Issue: Historical reflection of education and its significance in (not only) teacher education

Editors: Andreas Hoffmann, Tomáš Kasper, Karel Rýdl

History of Education was considered one of the core educational disciplines and as such used to constitute firm part of teacher education in the period of development of educational science as a scientific discipline as well as in the first half of the 20th century. This monothematic volume of Pedagogika poses the following questions: In what way was the “normative canon” of History of Education constructed and what are the foundations of the discourse which resulted in weakening it eventually. How were the role and the significance of historical and educational reflection transformed in teacher education and what importance is attached to it in today’s discussion on future teacher education curriculum?

The deadline for abstracts submission is 31st January 2017. Continue reading

(Česky) Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017

(Česky) Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání

„Vyprazdňování obsahu“ je fenomén projevující se oslabováním pozornosti k učivu ve výuce a k didaktické analýze učiva v přípravě úloh pro žáky. Jeho průvodním jevem je obrat všeobecného vzdělávání od oborových znalostí a tzv. tvrdých dovedností (hard skills) k tzv. dovednostem měkkým (soft skills) – interpersonálním, komunikačním a obecně vztahovým. Je vyprazdňování obsahu skutečně systémovým trendem v současném všeobecném vzdělávání? Jak reálně ve školách probíhá promýšlení, příprava a realizace vzdělávacího obsahu, aby výuka měla kvalitní odborné opory a všichni žáci pracovali s obsahem dle svých optimálních možností? To je příklad otázek, na které by měla být soustředěna pozornost autorů monotematického čísla.

Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., a Mgr. Klára Uličná, Ph.D.

Do 31. 1. 2017 zasílejte abstrakty v rozsahu cca 2 stran (3600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo“ Continue reading

(Česky) Právě vyšlo monotematické číslo 4/2016

(Česky) Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Cílem tohoto monotematického čísla je poskytnout prostor pro teoretickou a výzkumnou reflexi vývoje v učitelském vzdělávání v posledních letech, analyzovat klíčové problémy, prezentovat výzkumně ověřené inovativní přístupy k obsahu i procesům přípravného a dalšího vzdělávání učitelů, nabídnout k diskuzi expertní pohledy na řešení aktuálních problémů, klíčové koncepty a teoretická východiska pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména jeho pedagogicko-psychologické a oborovědidaktické složky.

Číslo 4/2016 si můžete prohlédnout v našem archivu.
Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. Continue reading

Special Monothematic Issue: Reconsidering Educational Research

Editors: Marit Honerød Hoveid, Iva Stuchlíková

As researchers we must from time to time re-consider questions related to why, what, in which context, and for what purposes we engage in research endeavour. This monothematic issue aims to elicit reflexive stance towards educational research and provide a range of perspectives re-considering decisive methodological and metatheoretical issues in educational research.

The issue will be published in December 2017. Continue reading

Electronic Archive of the Pedagogika Journal Available

Dear readers of Pedagogika, We are glad to draw your attention to our Journal’s currently published electronic archive containing all papers and articles published since Pedagogika was founded in 1951 until present. We are convinced that this is a milestone not only for the Journal but also for pedagogy as … Continue reading

Current Issue: 06/2016

About the Journal

The journal Pedagogika has been coming out since 1951 as a specialist academic journal on education which respects contemporary standards of quality of academic publishing. Originally it was published by the Ministry of Education but it soon came under the Comenius Institute of Education of the Czechoslovak Academy of Sciences. Since 1994  it has been published by Charles University in Prague, Faculty of Education.

Since  2007 Pedagogika has been included in the international database databázi ERIH (European Reference Index for the Humanities) in the NAT category.

In 2008 Pedagogika was included in the List of revived non-impacted periodicals published in the  CR.

The journal Pedagogika contributes to the development of academic understanding in education and to the cultivation of professional opinions  (see profile of the journal).  This it does through both the overall selection and the orientation of articles, the rigorous demands made on them and observation of  ethical principles of publishing.

The journal publishes reviewed academic studies, discussion contributions  on topical themes and reviews of specialist publications including analytical reports on important events in the professional community.

Pedagogika publishes the following types of academic study: theoretical, historical, overview, methodological, research-orientated.

Pedagogika comes out four times a year. Usually one issue is monothematic.

Previous issues are to be progressively made available in electronic form too in part of the  Archive.

ISSN 0031-3815  (Print)

ISSN 2336-2189  (Online)