Právě vyšlo monotematické číslo 4/2016

Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Monotematické číslo je věnováno tématu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů v širším sociokulturním kontextu. Kvalita přípravného a dalšího vzdělávání učitelů a podpora jejich profesního rozvoje se v posledních desetiletích dostaly celosvětově do centra pozornosti pedagogické teorie, výzkumu a vzdělávací politiky. Výzkumně je prokázáno, že kvalita učitelů je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím výsledky školního vzdělávání. Proto většina vyspělých zemí zaměřuje pozornost tímto směrem a investuje nemalé prostředky do zkvalitňování přípravy učitelů i do systému podpory jejich celoživotního profesního rozvoje.

V ČR byl a dosud je tento fenomén výrazně podceněn, mnozí odborníci mluví dokonce o krizi učitelské profese. V posledních letech se objevily náročné výzvy – zejména problém nekvalifikovaných učitelů, stárnutí učitelských sborů, nezájem mladých lidí o studium učitelství, odchody z profese. Další aktuální problémy, které komplikují úsilí o zkvalitňování učitelského vzdělávání, jsou spojeny zejména s neexistencí obsahových standardů pro učitelskou profesi a přípravu na ni, s vnucenou strukturací studijních programů učitelství, dlouhodobým podfinancováním studijních programů, v jehož důsledku je ohrožena kvalitní realizace studia (tlak na masovou výuku, nedostatek praxe apod.), s nedostatečnou rozvinutostí některých oborových didaktik, které by měly být pilířem studia, aj.

Cílem tohoto monotematického čísla je poskytnout prostor pro teoretickou a výzkumnou reflexi vývoje v učitelském vzdělávání v posledních letech, analyzovat klíčové problémy, prezentovat výzkumně ověřené inovativní přístupy k obsahu i procesům přípravného a dalšího vzdělávání učitelů a nabídnout k diskuzi expertní pohledy na řešení aktuálních problémů.