Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017

Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání

Některé výzkumy i běžné zkušenosti ze současné vzdělávací praxe vypovídají o fenoménu, který Pražská skupina školní etnografie na počátku milénia nazvala „vyprazdňování obsahu“. Projevuje se oslabováním pozornosti k učivu ve výuce a k didaktické analýze učiva v přípravě úloh pro žáky, takže vzrůstá nedbalost k zvládání pojmů a odborného jazyka a zájem žáků i veřejného mínění se odvrací od oborových znalostí a tzv. tvrdých dovedností (hard skills) k tzv. dovednostem měkkým (soft skills) – interpersonálním, komunikačním a obecně vztahovým.

Je vyprazdňování obsahu skutečně systémovým trendem v současném všeobecném vzdělávání? Pokud ano, není to zřejmě jednoduchý ani jednorozměrný fenomén a je provázán s mnoha komplikovaně působícími celospolečenskými vlivy. Bývá živě diskutován především v mediálním prostoru. V něm se téma profiluje v podobě debat mezi zastánci protichůdných názorových proudů, z nichž jedni vystupují na obranu znalostí ve škole, druzí oproti tomu škole vytýkají přílišnou zatíženost nepotřebnými znalostmi a zastaralost v pojetí učiva i jeho realizace ve výuce. Formálním projevem zřetele k „měkkým“ dovednostem, jenž vyvolal polemiky, může být shledáváno pojetí klíčových kompetencí v kurikulární reformě. Za jeden z neformálních projevů zvýšeného zájmu o tematiku zprostředkování obsahu ve výuce lze pokládat např. diskuse kolem výuky matematiky (viz maturity nebo tzv. Hejného metoda).

Ačkoli diskuse tohoto typu patří ke vzdělávacímu diskurzu přinejmenším od dob reformního hnutí z počátku 20. století, tematika obsahu a učiva ve škole se rychle mění v závislosti na historickém kontextu. Vyzývá proto k opakovaným aktualizacím na odborném pedagogickém poli, které by mělo přispívat k jejímu hlubšímu porozumění i ke kultivaci veřejného diskusního prostoru. Žádoucí je zejména prohlubovat porozumění pro kvalitu didaktické práce s obsahem, resp. učivem ve výuce s ohledem na vzdělávací obory nebo oblasti. Proto se redakce časopisu Pedagogika obrací na autory s výzvou k zaslání příspěvků na uvedené téma.

Jde zejména o statě empirickovýzkumně zaměřené na mapování fenoménu vyprazdňování obsahu, na práci učitelů a žáků s obsahem, resp. učivem ve výuce anebo v přípravě, či na hodnocení výuky ve vyučovacích předmětech, oblastech nebo průřezových tématech. Uvítáme výzkumné texty zaměřené na analýzu utváření učebního prostředí, k nimž se profilují specifické výzkumné metody v oblasti didaktiky, resp. oborových didaktik (metoda didaktické rekonstrukce, design based research, metodika 3A ad.). Anebo příspěvky věnované analýze obecně epistemologických, psychologických, pedagogických ad. témat týkajících se obsahu v současném školním vzdělávání (z různých hledisek podle autorského zaměření).

Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., a Mgr. Klára Uličná, Ph.D.

Číslo vyjde na podzim 2017.