Kritický rozbor některých prvků pragmatismu v pedagogické teorii a ve výchovně vzdělávací praxi