Podiel SAV ČSAV na realizácii ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy