Recenze: Kniha obrazů – Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu

Recenze Knihy obrazů, kterou v roce 2018 v překladu vydalo nakladatelství Portál.

Kniha obrazů

 

Unikátní kniha zveřejňující část archivu sbírky obrazů analyzandů C. G. Junga vychází v českém překladu v roce 2018 pod nakladatelstvím Portál. Kniha obrazů vyšla k příležitosti 70. výročí založení Institutu C. G. Junga v Curychu. Rozsáhlá publikace (258 stran) sestává z téměř 200 maleb pacientů, kteří tak symbolicky zpracovávají minulá traumata a nechávají tím obraznou imaginaci, aby posunula nevědomé významy blíže k vědomé realitě. Zároveň díky hlubinné psychologické interpretaci a diskuzi má terapeut možnost odhalit individuální a kolektivní (archetypickou) symboliku výtvarného díla, jenž vyvstává na pozadí duševních pochodů jedince.

Kapitoly jsou tematicky rozčleněny na oblasti, ve kterých se snoubí odkaz tehdejší dynamické a změnami prostoupené epochy (1. polovina 20. století) s vnitřním prožíváním lidí, kteří skrze aktivní imaginaci dokázali navázat komunikaci s nevědomými procesy. S výtvarnými díly se zprvu setkáváme textově, autoři popisují leitmotiv celé kapitoly (např. Cesta za vnitřními obrazy, O symbolice mandal, Sexualita a tělo, Zmatek a zkáza, Lidství a nelidskost apod.), poté je téměř každému obrazu věnovaná samostatná stránka pro kvalitnější analýzu jednotlivých symbolických vyjádření. Malby se zde zřídka vyskytují izolovaně, nýbrž v sérii zpracované vždy jedním člověkem, o jehož životním příběhu se můžeme dozvědět více zásluhou dochovaných poznámek samotných pacientů a zároveň zevrubné rešerše autorů knihy (sám C. G. Jung žádné systematické poznámky o svých pacientech nezanechal).

Kniha vychází v pevné vazbě výrazné červené barvy s mandalou na titulní straně. Červená barva se zdá být použita záměrně – odkazuje nás k již dříve vydané Červené knize, která se stala klíčem pro rozuzlení Jungových myšlenek. Vzhledem k tomu, že v Červené knize se nachází zejména experimentování s vlastními fantaziemi, ze kterých vyvstávají stěžejní Jungovy teze, nabízí Kniha obrazů ideální doplněk pro rozšíření povědomí o umělecko-estetickém vyjádření pacientů v rámci individuální terapie.

Kniha obrazů nabízí nejen vhled do stylu práce C. G. Junga, ale i inspiraci pro vlastní tvorbu a umělecké cítění. Je ideálním doplňkem každé knihovny, knihou, ke které se můžeme opakovaně vracet a znovuprožívat její terapeuticko-estetický potenciál.

  • Mgr. Kateřina Rubešová, absolventka

Recenze: Štěstí Thich Nhat Hanha

Recenze knihy Štěstí, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství Grada Alferia.

Štěstí

 

Další z repertoáru knih vietnamského buddhistického mnicha a zenového mistra Thich Nhat Hanh „Štěstí – co pro ně můžeme udělat“ nabízí nespočet praktických cvičení plného vědomí, z nichž může pravidelnou praxí vyvstat pocit štěstí a spokojenosti v přítomném okamžiku. Autor shromažďoval přes 60 let cvičení všímavého bytí a vytvořil tak dílo, jenž svým rozsahem (207 stran) představuje unikát mezi učebnicemi filosofického konceptu mindfulness (česky všímavost) nacházející své kořeny v buddhistickém učení. Z didaktického hlediska se kniha jeví strukturovaně – každá kapitola začíná teoretickými východisky daného tématu (např. vědomé dýchání, meditace v chůzi, vědomý pohyb, vědomé jezení) a končí srozumitelným vysvětlením, jak nabyté vědomosti prakticky zapojit do každodenní reality. Všechna témata doprovází tzv. gáthy, neboli verše plného vědomí, které pomáhají přivádět praxi plného vědomí do každé části dne.

Kniha vychází v maloformátu (12 x 16 cm) s ekologickým přebalem, který vyobrazuje žlutý plátek připomínající kus ananasu. Z obsahového hlediska mě zaujal především popis účinků vlastní praxe na vztahy s druhými. Skrze meditace se učíme hlubokému naslouchání a laskavé řeči, čímž v nitru duše živíme semínka porozumění a soucitu. Jinými slovy tedy čím více budeme pečovat o sebe, žít vědomě a v souladu se svou přirozeností, tím snadněji dokážeme najít cestu porozumění i k bytostem okolo nás, což ocení nejen lidé pracující v pomáhajících profesích – psychologové, terapeuti, pedagogové, lékaři, sociální pracovníci aj., ale i ti, kteří chtějí kolem sebe vytvářet láskyplné prostředí nasycené upřímným zájmem o druhé.

Mnozí taktéž ocení závěrečnou kapitolu věnující se dětem, která nabádá ke snaze rozumět jejich potřebám bez kritizování, hodnocení a povyšování se. Vždyť od dětí se můžeme učit a čerpat inspiraci k tomu, jak žít v přítomném okamžiku. Zároveň meditační chvilky s celou rodinou mohou velkou měrou přispět k utužení vzájemných vztahů a posílit otevřenou neodsuzující komunikaci.
Publikace na nás laskavým a nenuceným tónem promlouvá a nabízí jednoduchá cvičení, ke kterým se můžeme opakovaně vracet. Pro ty, kteří stránky zpracují pouhým čtením, mnohé vyzní do ztracena, avšak těm, kteří texty převedou do praxe, může zásadním způsobem změnit pohled na sebe sama i na druhé.

Mgr. Kateřina Rubešová, absolventka

Recenze: Bez bahna lotos nevykvete Thich Nhat Hanha

Recenze knihy Bez bahna lotos nevykvete, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství Grada Alferia.

Bez bahna lotos nevykvete

 

Známý vietnamský buddhistický mnich a zenový mistr Thich Nhat Hanh přichází s další knihou zacílenou na vnitřní růst „Bez bahna lotos nevykvete“, která v českém překladu vyšla v roce 2019 pod nakladatelstvím Alferia. Útlá publikace nabízí nejen teoretický rámec podstaty štěstí v kontrastu s nevyhnutelným a paradoxně životně nezbytným utrpením, zároveň nás však i vyzívá k aplikaci těchto poznatků do vlastní meditační praxe. V úvodní části autor čtenáře seznamuje s příznačným symbolickým motivem lotosu, jenž ke svému zdravému vzkvétání potřebuje nevzhledné bahno, které mu dodává potřebné růstové živiny. Tímto principem se řídí samotný život – bahno představuje utrpení a lotos štěstí, bez utrpení nemůžeme pociťovat štěstí a naopak (o povaze bipolarit již hovořil antický filosof Hérakleitos z Efesu). Trápení je třeba rozpoznat, přijmout a skrze plné uvědomování nahlédnout do jeho pravé podstaty a příčin. Nemusíme však čekat, až vše nepříznivé ustane, jelikož štěstí nám je dostupné právě teď a tady, okamžik za okamžikem, jen si dovolit otevřít oči a s plným vědomím krásu života uzřít. Jakou cestou však dosáhnout takového hlubokého vnitřního probuzení? Mistr nabízí několik jednoduchých cvičení, které se dají zařadit do života každého z nás. Jedná se zejména o všímavost k vlastnímu tělu, dechu a mysli skrze meditaci v chůzi, či vsedě, verše a mantry probouzející štěstí, dechová cvičení a hlubokou relaxaci.

Na první pohled zaujme půvabná, minimalistická, přírodní obálka vyobrazující rozkvetlý lotosový květ. Moudré myšlenky doprovází příběhy z dochovaných buddhistických textů, zejména ze života samotného Buddhy, které svým prostým a zároveň hlubokým vyzněním dopomáhají k hlubšímu pochopení obsahu dané kapitoly. Myšlenka lotosu vyrůstajícího z bahna nás v různých podobách doprovází celou knihou, text si neklade za cíl mysl čtenáře zahltit, což považuji v dnešní informacemi přesycené době za přínosné.

Závěrem bych ráda citovala úryvek z knihy, jenž vystihuje podstatu přeměny utrpení: „Podobně jako se dobře udržovaný kompost mění v květinový záhon, tak pokud i my budeme pečovat a pokud hlouběji nahlédneme do našeho smutku, smutek se transformuje v porozumění a soucítění.“

  • Mgr. Kateřina Rubešová, absolventka

Recenze: Franklova Teorie a terapie neuróz

Recenze knihy Teorie a terapie neuróz, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství Portál.

 

Historicky druhé vydání Franklovy publikace “Teorie a terapie neuróz” nabízí zajímavý pohled do základního lékařského zpracování problematiky logoterapeutického přístupu. Samotný obsah pak dokonale ztvárňuje osobu zakladatele třetí vídeňské psychoterapeutické školy. Stránky jsou protkány geniálními příměry, nutnou dávkou humoru, který k logoterapii a existenciální analýze neodmyslitelně patří, mnohými kazuistikami a v neposlední řadě osobními zkušenostmi V. E. Frankla. Přičteme-li k tomu skvělý překlad Karla Balcara spolu s povedeným designem, dovolím si publikaci zařadit do kategorie “must-have”. Podrobnější popis naleznete níže.

Úvodní kapitola s názvem “Co je logoterapie?” se věnuje základnímu nastínění hlavních teoretických myšlenek pro klinickou praxi V. E. Frankla. Musíme však míti na paměti, že publikace se věnuje převážně klinické části logoterapie, proto by mohla být pro logoterapeutické prvočtenáře a laiky hůře stravitelná. Před samotným čtením všem z vlastní zkušenosti doporučuji nahlédnutí do méně odborných Franklových knih (“A přesto říci životu ano.”; “Utrpení z nesmyslnosti života”), či prosurfovat internetem a přečíst si pár článků. Filozofický kontext této nadstavby bude při čtení knihy doslova k nezaplacení.

V nejobsáhlejší části nalézáme komplexní přehled Franklova pohledu na neurózy, potažmo na psychózy. Detailní dělení doplňují i zajímavé myšlenky směřující k oblastem psychosomatiky, funkčních onemocnění, sexuálněneurotickým vzorců či kolektivních neuróz. Frankl vás zkrátka sokratovským způsobem donucuje vracet se k zažitým stereotypům a přehodnocovat svá základní východiska. Zároveň vnáší do diskuze třetí dimenzi člověka, jež je často opomíjena: duchovno. V těchto bodech se však neopírá pouze o teorii, nýbrž uvádí i výzkumy a kazuistiky. Vše je před čtenáře servírováno pochopitelnou a didaktickou cestou, neboť k určité problematice se opakovaně vracíme, avšak vždy z jiného úhlu pohledu. (Kniha vznikla na základě přednášek na Vídeňské univerzitě i jinde po světě, což objasňuje didaktický ráz.)

V poslední kapitole nám vyvstávají na povrch hlavní terapeutické techniky: paradoxní intence a dereflexe. Jedná se vskutku o skvostné dílo Franklovo, jelikož obě techniky se dají využít napříč všemi terapeutickými školami, což je značná rarita, a navíc s trochou cviku je můžete úspěšně aplikovat i sami na sobě. Ať máte problém se spánkem, anticipační úzkostí, nutkavým sebepozorováním či problémy v intimní partnerské oblasti, kniha vám nabízí řešení, díky kterým můžete obrátit sílu svých strašáků proti nim samým, čímž jim seberete vítr z plachet. Avšak pozor, sám autor varuje před determinismem! Tato kniha není příručkou pro léčení všech neuróz, ani se čtenářům nesnaží vnutit přesvědčení, že nalezla všelék v podobě zázračného postupu. Specifická léčba pomocí logoterapie je dle Frankla možná pouze u noogeních neuróz, v jiných případech slouží jakožto nadstavba terapie či součást “lékařské péče o duši.”

Rád bych se zmínil i o dalších bodech, ale rozsah recenze mi to nedovolí. Kniha jest zkrátka taková, jako by V. E. Franklovi z oka vypadla: energická, srdečná, humorná, protkaná smyslem, svobodou a odpovědností, láskou k životu. Jisté pasáže budete čísti jedním dechem, v jiných budete pomalu rozplétat myšlenku, kterou autor mistrně ukryl za několik řádků slov. Zcela určitě nebudete litovat jediné minuty vložené do četby tohoto díla.

Co říci závěrem? Dovolím si vypůjčit slova Karla Balcara:

Teorie a terapie neuróz je základním dílem, jímž Viktor Frankl začleňuje svůj myšlenkový přínos – logoterapii – do bezprostředního rámce lékařské teorie a praxe.”

Srdečně přeji všem čtenářům krásné chvíle strávené nad touto publikací a hezké léto.

S pozdravy Adam Paták, student 2. ročníku bakalářského studia

Konference ČASP 2019

Text studentky naší katedry o XVI. ročníku konference ČASP.

Ve dnech 5. – 7. dubna 2019 se v Olomouci uskutečnil XVI. ročník Konference ČASP s letošním názvem Cesta k sobě. Tato akce byla určena pro všechny, kteří se o sobě chtěli dozvědět něco nového anebo stále hledají cestu k sobě.

Česká asociace studentů psychologie, z. s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. V současné době je ČASP, z. s. aktivní na pobočkách v Praze, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.

Vedle této významné události pořádá ČASP další kurzy a semináře, které mají za cíl zvyšovat odbornou způsobilost budoucích psychologů. Kromě vzdělávacích akcí jsou to také projekty, které se snažíme co nejvíce otevřít veřejnosti. U nás v Praze jsou nejznámější projekty Psychotalks, ČASP Buddy a teď rozjíždějící se Psychobiják.

Studenti katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci si pro nás na konferenci připravili pestrý program v krásné budově Starého jezuitského konviktu. Tradičně se událost konala od pátku do neděle, kdy pátek je vždy koncipován jako studentská sekce – odvážní studenti se mohou přihlásit a prezentovat ostatním svůj projekt, výzkum nebo oblast, které se v praxi věnují. Sobota a neděle poté patřila odborné sekci. Mezi přednášejícími se vyskytlo spoustu známých jmen a mezi nimi i známé tváře z naší katedry – paní docentka Irena Smetáčková a pan docent Vladimír Chrz.

Konference má za cíl pozvat přednášející, kteří se odborně věnují dané problematice a vytvářet na konci podnětné diskuse. Mimo jiné bylo také připraveno několik zajímavých a interaktivních workshopů, ve kterých vás mohli školit jak studovaní psychologové, tak lidé z příbuzných oblastí. Pro aktivnější zájemce byl připraven i doprovodný program v podobě QR kódů, organizované prohlídky města či divadelního představení.

Jedním z hlavních cílů Konference ČASP je ale mimo jiné i seznámení se s kolegy z různých koutů naší republiky, k čemuž se přímo nabízí tradiční galavečer společně s rautem.

Příští ročník konference se bude pořádat v Praze, takže doufáme, že to bude alespoň z části tak vydařené a zajímavé, jako letos v Olomouci. Pokud by se mezi vámi našli zájemci a chtěli byste být v organizačním týmu, určitě neváhejte a ozvěte se nám. Získáte tak určitě spoustu zkušeností a možnost setkat se zajímavými lidmi. To samé se týká i jiných projektů, stále hledáme aktivní nadšence, kteří se chtějí realizovat a podílet na chodu naší asociace.

Kontakt a více informací najdete na https://caspos.cz/ nebo na https://konferencecasp.cz/

za akční tým ČASP,

Adéla Jůvová
3.ročník Psychologie a Speciální pedagogiky

Recenze: Uvědomělý život Jamese Hollise

Recenze knihy Uvědomělý život, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství GRADA – Alferia.

Kdo jsem? Kdo jsi ty? O co tu skutečně jde? Jak mám prožít svůj život? Podstatu těchto otázek psychospirituálního ladění se ve své čtivé knize snaží poodkrýt světově uznávaný jungiánský psychoanalytik James Hollis. Publikace sestává z 21 klíčů k osobnímu růstu a uvědomělému přehodnocení dosavadního života, které vybízí k obnově úcty k tomu autentickému, co sídlí v našem nitru, na samém dně duše. Kapitoly zahrnují široký rámec významných úkolů naší životní pouti, jež by měla směřovat ke smysluplnému cíli a naplnění. Cesta nás však může svádět líbivými odbočkami, které nabízí instantní uspokojení a zábavu ve formě manipulujícího konzumerismu. Neméně významným odbočením se taktéž stávají nevědomé komplexy, nezpracovaná traumata a repetitivní vzorce chování pocházející z dětství, z nichž v dospělosti vyvěrají sebeomezující, sebekritické a sebezraňující tendence. Pokud se člověku podaří vymýtit oné svazující přízraky minulosti, přijme odmítané stíny své osobnosti, vybuduje si vyzrálou spiritualitu nezávislou na vnější despotické autoritě, zodpovědně převezme otěže života a zvolí cestu růstu – může si směle dovolit konečně být tím, kým je.

Autorovi se srozumitelným jazykem podařilo propojit myšlenky z období antické filosofie až po aktuální proudy psychologie, které dodnes čerpají z původních myšlenek C. G. Junga a S. Freuda. To vše se v knize snoubí s autorovou mnohaletou zkušeností terapeutické práce s dospělými klienty a zároveň jeho vlastním životním příběhem, který je podán s obrovskou pokorou a lidskostí. Celkově texty laskavým a nenásilným způsobem vybízí k přehodnocení dosavadních sebeomezujících tendencí, kapitoly na sebe logicky navazují a opakovaně se vrací ke stěžejním tématům, které představují výchozí myšlenkové vlákno. Co se stylistické výstavby jazykových prostředků týče, kniha je protkána působivými metaforami, které výstižně popisují dané jevy a vybízejí čtenáře k hlubší sebereflexi a zamyšlení se. Autor také přidává autentické příběhy svých klientů a názorně na nich ukazuje, co se daná kapitola snaží předat.

Kniha „Uvědomělý život“ na první dojem působí jako další z repertoáru líbivých knih o štěstí, jež po jednom přečtení slibují plnohodnotný a naplněný život. Prvotní zdání však velmi klame. Cílem není dosáhnout štěstí po letmém přečtení, autor opakovaně zdůrazňuje, že popsané klíče k uvědomělému životu se musí přiměřeně dávkovat a měli bychom k nim znovu přistupovat v různých etapách života, aby nám byly oporou vždy, když se vyskytneme na významné životní křižovatce. Texty taktéž nabízejí hlubší sebepoznání, vybízí k celoživotnímu hledání velkých otázek nitra duše a s pokorou otevřeně proklamují, že popsané výzvy směrem k autentickému prožívání skýtají mnohá úskalí a překážky, která však stojí za to pečlivě prozkoumat a vydat se směrem vnitřního růstu. K této publikaci stojí za to se opakovaně vracet a nechávat ji působit na aktuální potřeby naší duše.

– Kateřina Rubešová, absolventka

Zhodnocení projektu Cyklus přednášek

Zhodnocení projektu, dosažené výsledky: Během 3 semestrů proběhlo celkem 7 přednášek/besed (Lucidní snění, Specifika dětské diagnostiky, Práce s klientem se závislostí, Morální dilemata, Život s depresivní poruchou, Terapeutická práce s pískovištěm, Hudba a mysl), které byly otevřené nejen pro studenty a studentky psychologie, ale také pro širší veřejnost, která se o psychologii zajímá. Vždy byla vytvořena facebooková událost, která byla následně sdílena na různých facebookových stránkách (Studenti psychologie PedF, Studentská oborová rada psychologie, atd.). Akcí se účastnilo minimálně 10 lidí (většinou kolem 20, jednou dokonce přes 30). Na přednášky/besedy byly vždy zváni odborníci z dané problematiky. Témata byla vybírána na základě našich preferencí a známostí daných odborníků. Akce se konaly ve všední dny v pražských kavárnách, které umožňovaly přátelskou a pohodovou atmosféru. Přednášky trvaly zhruba hodinu a po nich následovala společná diskuse nad danou problematikou.

Reflexe: Cíly projektu byly: rozšířit znalosti a zkušenosti studentů psychologie o oblasti a směry, které se běžně ve výuce neobjevují, vytvořit příjemný prostor pro setkávání studentů psychologie a odborníků z praxe, umožnit tak jejich vzájemný neformální kontakt a poskytnout studentům možnost přednášet na jimi zvolené téma a rozvíjet své prezentační dovednosti. Těchto cílů bylo dosaženo.

 

4. – 7. přednáška z Cyklu přednášek

4. přednáška byla věnována tématu Morální psychologie: podvádění, intuitivní morální soudy” s Ing. Mgr. Markem Vrankou, který je vedoucí výzkumník experimentální laboratoře PLESS a přednášející na katedře psychologie FF UK. Ten nám přiblížil aktuální výzkumy, které se věnují této problematice a zasvětil nás do jejich úskalí.

5. přednáška nesla název „Život s depresivní poruchou“. Přednášející nám umožnil nahlédnout do svého života s touto poruchou. Měli jsme možnost seznámit se s důvody vzniku poruchy a vyslechnout si autentické vyprávění o tom, jaké to je žít s depresí. V závěru se otevřela diskuse, ze které jsme se například dozvěděli, jak nejlépe pomoci našim blízkým, pokud mají psychické problémy.

Terapeutická práce s pískovištěm“ bylo téma 6. přednášky a to v podání psycholožky a terapeutky Mgr. Janky Adámkové. Ta nás seznámila se svou terapeutickou praxí a využitím pískoviště. Byly nám představeny způsoby práce s pískovištěm a díky fotkám pískovišť nám byly přiblíženy různé příběhy lidí a práce s nimi.

Poslední přednáška proběhla netradičně v anglickém jazyce. Naším milým hostem byla Edel Sanders PhD, vedoucí katedry psychologie UNYP, badatelka v oblasti působení hudby na lidskou mysl a zároveň také operní pěvkyně a skladatelka. Přednáška nesla název „Hudba a naše mysl“. Během ní nám přednášející přiblížila výzkumy vlivu hudby na naší mysl a seznámila nás i se svým působením hudby ve školních třídách.

Všem přednášejícím ještě jednou moc děkujeme.

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

Studentské psychologické dny 2018

Ve čtvrtek 12.4. od 14:00 proběhne v místnosti M006 v budově Katedry psychologie v Myslíkově ulici další ročník konference Studentské psychologické dny. Sedm studentů z bakalářského a magisterského studia vám představí své práce, dva nejlepší příspěvky poté postoupí na mezinárodní kolo v Bratislavě. Přijďte si poslechnout své spolužáky a mladé naděje české psychologie. K dispozici bude i lehké občerstvení.

3. přednáška z Cyklu přednášek – Práce s klientem se závislostí

Další přednáška SR katedry psychologie Pedf UK se konala 10.5.2017. Přednášející tentokrát nebyl jako tradičně jeden, ale rovnou čtyři. Přednášet nám přišli zástupci spolku ČASA (Česká asociace studentů adiktologie), a to na téma Práce se závislým klientem. Konkrétně se jednalo o studenty Františka Tratinu, Mgr. Adama Kulhánka, Bc. Matěje Černého a studentku Bc. Lenku Richterovou. Během večera jsme se dozvěděli zajímavé informace z oblasti adiktologie. Seznámili jsme se například s tím, co je to závislost, s tématem diagnostiky a práce se závislým, ale také například jaký systém adiktologické péče můžeme najít u nás. Všichni přednášející byli velmi vstřícní a podělili se s námi i o své zkušenosti z praxe.

Tímto moc děkujeme zástupcům ČASA za jejich nadšení a čas, který s námi strávili a také děkujeme všem, kdo si jejich povídání přišli poslechnout :).