Home » KA06 – Konference

KA06 – Konference

Cílem je závěrečná konference projektu s názvem Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe – umožní diseminaci výstupů z projektu.

Harmonogram:
Aktivita bude zahájena 1. 5. 2019 a bude ukončena 30. 10. 2019.

Konference bude nabídnuta všem zapojeným osobám – realizačnímu týmu, akademikům a cílové skupině (učitelé základních i středních škol, studenti učitelských oborů).

Zájmem konference je reflektovat všechny odborné aktivity a postupy, podat příklady dobré praxe, seznámit s novými přístupy v oblasti rozvoje vybraných gramotností, vzdělávacích oblastí (resp. vybraných studijních předmětů), mezipředmětových vztahů a klíčových kompetencí. Prezentovány budou také výsledky akčních výzkumů, se kterými vystoupí studenti partnerských vysokých škol a jejich mentoři – učitelé základních a středních škol.

Přednesené příspěvky (prezentace) budou zveřejněny na webu projektu – usnadnění přenosu poznatků do praxe s cílem poskytnout inspiraci dalším učitelům ZŠ/SŠ/VŠ.

Sborník z konference s 10 hlavními výstupy (dva obecněji laděné, po jednom z dílčích témat SC2 a SC5, která byla v projektu řešena) bude dostupný v elektronické podobě na webu projektu. Využijí ho nejenom učitelé ZŠ/SŠ/VŠ jako materiál pro další profesní rozvoj, ale také studenti jako učební text.