Tematické okruhy disertačních prací nabízených školiteli Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání

Vyučující Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání v současné době vedou 22 disertačních prací.

Školitelé Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK nabízejí následující témata pro uchazeče o doktorské studium v oboru Pedagogika v roce 2016/2017. Bližší informace pro uchazeče o doktorské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze v oboru Pedagogika lze získat na http://pedf.cuni.cz/PEDF-346.html. S jednotlivými školiteli je doporučeno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty jsou uvedeny u jmen jednotlivých školitelů).

Školitel:

RNDr. Dominik Dvořák, PhD.
Kontakt: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

 1. Shody a rozdíly v kurikulech zvoleného předmětu ve vybraných zemích
 2. Příběh kurikula/reformy/učebnice: případová studie vzniku a implementace kurikulárního projektu v zahraničí
 3. Co ovlivňuje aktuální podobu kurikula zvoleného předmětu v českém kurikulu
 4. Jak organizace a režim české školy ovlivňují procesy učení (kvalitativní výzkum)
 5. Metoda případové studie v pedagogickém výzkumu 
PhDr. David Greger, PhD.
Kontakt: david.greger@pedf.cuni.cz
 1. Vnější diferenciace v ČR i v mezinárodním srovnání, její mechanismy a dopady.
 2. Volba školy a přechod žáků, mezi vzdělávacími stupni.
 3. Spravedlivá škola očima žáků a učitelů. Spravedlivé hodnocení žáků ve škole, udělování pochval a trestů, přístup k žákům, zvláště žákům znevýhodněným.
 4. Vzdělávání žáků socio-kulturně znevýhodněných, imigrantů a cizinců v českém vzdělávacím systému i v mezinárodním srovnání.
 5. Vliv inspekční činnosti škol na zvyšování kvality vzdělávání. 
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Kontakt: martin.chval@pedf.cuni.cz
 1. Konstruktová validita společné části maturitní zkoušky
 2. Predikční validita zkoušek společné části maturitní zkoušky
 3. Autoevaluace a pedagogické řízení školy
PhDr. Karel Starý, PhD.
Kontakt: karel.stary@pedf.cuni.cz
 1. Hodnocení práce učitelů
 2. Vyučovací styly učitelů
 3. Formativní hodnocení ve výuce
 4. Výukové strategie rozvíjející kompetenci k učení
RNDr. Jana Straková, PhD.
Kontakt: jana.strakova@pedf.cuni.cz
 1. Postoje veřejnosti a zaměstnavatelů k prioritám středního školství
 2. Pedagogická přesvědčení českých učitelů v národním kontextu a v mezinárodním srovnání
 3. Dopady standardizované maturitní zkoušky na životy neúspěšných uchazečů
 4. Dopady novely školského zákona podporující inkluzívní přístupy
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Kontakt: petr.urbanek@tul.cz
 1. Vzdělávání učitelů v dynamice vývoje společnosti
 2. Učitelské sbory základních škol jako činitel efektivity práce školy
 3. Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti
 4. Sociální klima vzdělávací instituce a její proměny
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
Kontakt: hana.vonkova@pedf.cuni.cz
 1. Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT)
 2. Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách
 3. Využití experimentálních výzkumů v pedagogice
 4. Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol
 5. Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů
 6. Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat
 7. Měření školní kázně