Témata bakalářských a magisterských prací

 

Nabídka témat diplomových prací

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Případová studie české základní školy: popis vybraného aspektu fungování
 2. Transformace vzdělávacího systému ve zvolené zemi střední nebo východní Evropy
 3. Kurikulární reformy ve vybrané zemi nebo skupině zemí: popis a analýza
 4. Sekundární analýzy dat z mezinárodních šetření

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Přechod žáků do výběrových základních škol či tříd
 2. Volba školy a přechod žáků mezi vzdělávacími stupni
 3. Jak ředitelé vnímají kvalitu a roli školní inspekce?
 4. Spravedlivé hodnocení žáků ve škole – očima žáků a učitelů

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (martin.chval@pedf.cuni.cz)

 1. Postoje žáků ke škole a vzdělávání

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)

 1. Čtenářské portfolio v mateřské škole
 2. Práce s portfoliem v mateřské škole
 3. Současná nakladatelství knih pro děti
 4. Rodič jako zprostředkovatel textu u dětí předškolního věku
 5. Interaktivní knihy pro děti předškolního věku – výhody a rizika
 6. Čtenářské kostky a možnosti jejich uplatnění při práci s dětmi předškolního věku
 7. Rozvoj čtenářských strategií v mateřské škole
 8. Školní čtenářské kluby
 9. Rozvoj formativního hodnocení ve škole prostřednictvím práce s kritérii hodnocení
 10. Rozvoj formativního hodnocení ve škole prostřednictvím sebehodnocení a vrstevnického hodnocení
 11. Studenti selhávající u maturitní zkoušky (z didaktického testu z českého jazyka a literatury)

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů ve škole
 2. Vyučování jako vytváření příležitostí pro učení
 3. Práce s textem při výuce společenskovědních předmětů

RNDr. Jana Straková, Ph.D. (jana.strakova@pedf.cuni.cz)

 1. Přijímání žáků do 1. třídy ZŠ. Případové studie základních škol s výběrovými třídami a s převisem uchazečů.
 2. Bariéry začleňování dětí s postižením do hlavního vzdělávacího proudu z pohledu rodičů a učitelů
 3. Postoje rodičů zdravých dětí k inkluzívnímu vzdělávání
 4. Dopady novely školského zákona podporující inkluzívní přístupy na práci škol

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz)

 1. Školní připravenost z pohledu vybraných aktérů
 2. Úskalí počátku povinné školní docházky
 3. Podpora dětí se znevýhodněním v mateřské škole
 4. Rozvoj exekutivních funkcí v mateřské škole

Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz)

 1. Srovnání a analýza vybraného vzdělávacího fenoménu u nás a v zahraničí
 2. Vzdělávací aktivity žáků nad rámec školní výuky (např. soukromé doučování)
 3. Školní kluby a družiny

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK, listopad 2016

Nabídka témat bakalářských prací

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Jak ředitelé přidělují učitele do jednotlivých tříd?

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)

 1. Práce s knihou v mateřské škole
 2. Obrázkové knihy v literatuře pro děti a jejich role v rozvoji čtenářství
 3. Čtenářské portfolio v mateřské škole
 4. Práce s portfoliem v mateřské škole
 5. Současná nakladatelství knih pro děti
 6. Čtenářské kostky a možnosti jejich uplatnění při práci s dětmi předškolního věku
 7. Popletené pohádky a práce s nimi v mateřské škole

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů ve škole
 2. Vyučování jako vytváření příležitostí pro učení
 3. Práce s textem při výuce společenskovědních předmětů

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Nové typy alternativních škol
 2. Reforma všeobecného vzdělávání ve vybrané zemi: popis a analýza

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK, listopad 2016 

Nabídka témat diplomových prací pro studující navazujícího magisterského studia pedagogiky

ŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Sekundární analýzy dat z mezinárodních šetření
 2. Obrazy české základní školy
 3. Analýza kurikula

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Přechod žáků do výběrových základních škol či tříd
 2. Volba školy a přechod žáků mezi vzdělávacími stupni
 3. Jak ředitelé vnímají kvalitu a roli školní inspekce?
 4. Spravedlivé hodnocení žáků ve škole – očima žáků a učitelů

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (martin.chval@pedf.cuni.cz)

 1. Postoje žáků ke škole a vzdělávání

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů ve škole
 2. Vyučování jako vytváření příležitostí pro učení
 3. Práce s textem při výuce společenskovědních předmětů

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)

 1. Rozvoj formativního hodnocení ve škole prostřednictvím práce s kritérii hodnocení
 2. Rozvoj formativního hodnocení ve škole prostřednictvím sebehodnocení a vrstevnického hodnocení
 3. Studenti selhávající u maturitní zkoušky (z didaktického testu z českého jazyka a literatury)
 4. Školní čtenářské kluby

RNDr. Jana Straková, Ph.D. (jana.strakova@pedf.cuni.cz)

 1. Přijímání žáků do 1. třídy ZŠ. Případové studie základních škol s výběrovými třídami a s převisem uchazečů.
 2. Bariéry začleňování dětí s postižením do hlavního vzdělávacího proudu z pohledu rodičů a učitelů
 3. Postoje rodičů zdravých dětí k inkluzívnímu vzdělávání
 4. Dopady novely školského zákona podporující inkluzívní přístupy na práci škol

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz)

 1. Školní připravenost z pohledu vybraných aktérů
 2. Úskalí počátku povinné školní docházky

Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz)

 1. Srovnání a analýza vybraného vzdělávacího fenoménu u nás a v zahraničí
 2. Vzdělávací aktivity žáků nad rámec školní výuky (např. soukromé doučování)
 3. Školní kluby a družiny

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK, listopad 2016