2014

 • Uhlířová, J.: Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. ISBN 978-80-7290-641-3
 • Novák, J.: Možnosti výpočetního zpracování klasifikace. ISBN 978-80-7290-648-2
 • Nováková, J.: Aktivizující metody výuky. ISBN 978-80-7290-649-9
 • Vaňková, P.: Pojmové mapy ve vzdělávání. ISBN 978-80-7290-650-5
 • Štréblová, M.: Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace – výchova – pedagogiky. ISBN 978-80-7290-669-7
 • Přehled projektů evropské spoluprádce. CD. ISBN 978-80-7290-701-4.
 • Sojka, P.: Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost v dialogických textech rozhlasové publicity. ISBN 978-80-7290-714-4.
 • Koucký, Zelenka, Ryška: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2013. CD. ISBN 978-80-7290-715-1.
 • Koucký, Ryška, Zelenka: Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu. První výsledky výzkumu REFLEX 2013. ISBN 978-80-7290-716-8.
 • Koucký, Ryška, Bartušek: Financování vysokých škol ve světě. CD. ISBN 978-80-7290-718-2.
 • Lepič, M.: Ekonomický vývoj a kvalifikační předpoklady trhu práce v ČR v letech 2000-2020. CD. ISBN 978-80-7290-719-9.
 • Bartušek, A.: Kdo je úspěšný ve světových žebříčcích vysokých škol? CD. ISBN 978-80-7290-721-2.
 • Hájková, E. a kol.: Čeština ve škole 21. století III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech. ISBN 978-80-7290-722-9.
 • Slavíková, Králová, Kopáková, Kodejška (eds.): Teorie a praxe hudební výchovy III – sborník KHV. ISBN 978-80-7290-724-3.
 • Králová, Kodejška: Theory and Practice of Music Education in Schools – sborník KHV. ISBN 978-80-7290-725-0.
 • Koucký, Zelenka: Vysokoškolská centra a regiony. Regionální mobilita studentů a absolventů VŠ a šíření inovací. CD. ISBN 978-80-7290-765-6.
 • Hogenová, A.: K Husserlovým pasivním syntézám. ISBN 978-80-7290-767-0.
 • Viktorová, Smetáčková: Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. ISBN 978-80-7290-771-7.
 • Dvořáková, Baboučková: Růst a fyzická výkonnost předškolních dětí v r. 2010 a v generačním posunu. ISBN 978-80-7290-775-5.
 • Pelcová, N., Hogenová, A.: Čas ve výchově, umění a sportu. ISBN 978-80-7290-777-9
 • Hanušová, J.: Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. ISBN 978-80-7290-782-3.
 • Kohnová, Holubová (eds.) : Diskuse nad pojmy a příčinami – XXVI. letní škola historie. Sborník. ISBN 978-80-7290-780-9.
 • Hanžlík, Bohumír: Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. ISBN 978-80-7290-792-2.
 • Hanžlík, Bohumír: Staročeský kalendář.  Notová příloha. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. ISBN 978-80-7290-793-9.
 • Durdilová, Lucie, Klenková, Jiřina: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky. ISBN 978-80-7290-770-0.
 • Kucharská, Anna: Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. ISBN 978-80-7290-784-7.
 • Hogenová, Anna: Ontologie a onticita. ISBN 978-80-7290-797-7.
 • Baudyšová, Gabriela: Evoluce komunikačních činností v teorii a praxi. ISBN 978-80-7290-774-8.
 • Rusek, Martin (ed.) Projektové vyučování v přírodovědných předmětech (sborník z konference). ISBN 978-80-7290-788-5.
 • Hogenová, Anna: Čas a sebepoznání. ISBN 978-80-7290-781-6.
 • Konečný, Jakub: Pražská rusistika 2014 (sborník z konference. CD. ISBN 978-80-7290-78/5-4
 • Hejný, M.: Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. ISBN 978-80-7290-776-2.
 • Pavlasová, L.: Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. ISBN 978-80-7290-787-8.
 • Svobodová, Zuzana (ed.): Paideia. Výchova ve světověku. Sborník. ISBN 978-80-7290-789-2.
 • Zhouf, Jaroslav: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku. ISBN 978-80-7290-778-6.
 • Antonín Jančařík: Vybrané teorie učení a jejich projekce do vyučování ITC ve výuce matematiky. ISBN 978-80-7290-766-3.
 • Rusek, Martin; Stárková, Dagmar; Metelková, Iva (eds.): Projektové vyučování v přírodovědných oborech. ISBN 978-80-7290-817-2.