Co se děje kolem digitální gramotnosti

Digitální gramotnost – brožura (pdf)

 

18. 6. 2019 – Popularizační přednášky na konferenci INSEA (zpráva, účastnící, fotogalerie)

  • „DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ“ (Mgr. Lucie Tikalová Ph.D.)
  • DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ A ORGANICKÉ 3D MODELOVÁNÍ V PRAXI VÝTVARNÉ VÝCHOVY“ (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)
  • KRESBA MEZI PAPÍREM A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU“ (Mgr. art. Ondřej Moučka)

11. 5. 2019 – Na PedF UK úspěšně proběhl další ročník GEGfest 2019!

30. 4. 2019 – Kulatý stůl na téma digitální gramotnost (13:00, místnost RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno)

Diskutující: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., MgA. Jana Francová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Šimon Kříž, Mgr. Monika Szűcsová

Digitální gramotnost se v současné době stává velmi aktuálním a často skloňovaným pojmem, neboť digitální technologie se staly běžnou součástí naší kultury a prostoupily ji téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Hlavním cílem tohoto kulatého stolu je reflexe výzev, příležitostí i problémů, které doprovázejí osvojování a využívání digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy na základních a středních školách. Hlavními tématy diskuze jsou překážky, které brání rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání, vymezení pojmu digitální gramotnost, zhodnocení současné úrovně digitální gramotnosti na českých školách a inspirativní příklady konkrétního využití digitálních technologií ve výtvarné výchově. Kulatý stůl je primárně určen pro oborové studenty výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. (zpráva, prezenční listina, fotografie)

26. 4. 2019 – Popularizační přednáška Digitální gramotnost, škola, fyzika… na konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9“, Kašperské Hory

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství. Část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Přednáška se dále věnuje rozdílům mezi pojmy Digitizace, Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá zásadní rozdíl, což lze považovat v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry.
Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli. (program, příspěvek, prezenční listina, fotografie)

18. 4. 2019 – První seminář pro učitele zeměpisu z Liberecka

Na prvním semináři pořádaném na Technické univerzitě v Liberci jsme pozvané učitele seznámili s projektem Podpora rozvoje digitální gramotnosti a konkrétními aktivitami – od tvorby až po ověřování materiálů přímo ve výuce. Snažili jsme se učitele zaujmout pro aktivní spolupráci s naším týmem a ukázali jim zpracované materiály – digitální vzdělávací zdroje, konkrétně například pracovní listy pro žáky, návody pro učitele apod., se kterými mohou pracovat ve výuce v hodinách zeměpisu. Představili jsme námi zpracované materiály na téma Světové vodstvo nebo Vodní toky Česka. Učitelé získali novou inspiraci ve formě digitálních nástrojů, jakými jsou tzv. webové mapy – aplikace nabízené k užití od společnosti Google. K dispozici je průběh školení, seznam účastníků a prezentace.

23. 3. 2019 – Kulatý stůl, Ostravská univerzita

V prostorách Pedagogické fakulty proběhl první kulatý stůl z celkově plánovaných čtyř. Tematicky jsou tyto kulaté stoly zaměřené na možnosti a východiska implementace digitálních technologií do výuky. Na kulatý stůl byli pozváni učitelé a ředitelé základní a středních škol. V průběhu této akce se rozvinula věcná diskuse na implementování inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií a s tím související překážky a příklady dobré praxe. Moderátorem kulatého stolu byl Mgr. Radim Polášek, Ph.D., který na začátek seznámil přítomné krátkým vhledem do problematiky a referoval o cílech řešeného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“. Z průběhu kulatého stolu přikládáme fotogalerii a prezenční listinu.

20. 3. 2019 – Kulatý stůl, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, místnost P33b a P5

Cílem setkání je podat základní informace jednak o projektu a cíli, seznámením zapojených učitelů s nutnou administrativou. Také je nutné představit vlastní koncepci rozvoje DG a nástroje, jak existující tak připravované, pro realizaci těchto stanovených cílů.
Žádoucí bude taktéž diskuse nad představenými připravovanými materiály pro implementační fázi projektu.
Po společné úvodní části se jednání rozdělí do sekcí podle oborů. (pozvánka, prezenční listina, zápis)

15. 3. 2019 – Kulatý stůl „Digitální vzdělávací zdroje ve výuce chemie“ k projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ si klade za cíl diskutovat s vyučujícími chemie z praxe (základních a středních škol) možnosti uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií, při výuce chemie na těchto školách. Účastníci budou stručně seznámeni se základními principy řešení jmenovaného projektu, s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor chemie a nakonec s návrhy DVZ chemie jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Nad těmito pak budou diskutovány možnosti uplatnění při výuce na základních nebo středních školách. Předpokládá se i účast ověřovatelů DVZ za chemii. (pozvánka, prezenční listina, zpráva, fotogalerie)

9. 3. 2019 – popularizační přednáška „Digitální gramotnost“ pro rodiče a veřejnost v rámci dětské univerzity Mjuni na Masarykově univerzitě (Petr Sládek, Jan Válek) – pdf, fotogalerie

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství, přičemž část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Dále se přednáška věnuje rozdílům mezi pojmy Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá rozdíl, což lze považovat za v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry. Dalším tématem, kterému se přednáška věnuje, je míra možné implementace digitálního vzdělávání v jednotlivých oborech a předmětech na středních školách. Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli.

31. 1. 2019 – Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost

Od začátku února začne šest desítek škol pokusně ověřovat učební materiály na podporu rozvoje digitální gramotnosti. Do pilotáže, která potrvá do konce června 2020, se zapojily mateřské, základní i střední školy.

22. – 23. 11. 2018 – V Berouně proběhla konference partnerské sítě TTnet na téma „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ (http://www.nuv.cz/ttnet2018).
Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnosti, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání na školách a taktéž na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. Příspěvky vzniklé v rámci řešení projektu OP VVV s názvy „Stav digitalizace na SOŠ“ a „Digitalizace pro všechny předměty?“ jsou dostupné na adresách:
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Digitalizace_pro_vsechny_predmety_VALEK_JAN.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Stav_digitalizace_na_SOS_VALEK_JAN.pdf

26. 10. 2018 – Byl prezentován výstup Digital literacy in physical education na mezinárodní vědecké konferenci International Conference of Sport, Health and Physical Education v Ústí nad Labem. Celkem se této konference zúčastnilo 78 osob z 8 zemí (Německo, Lotyšsko, Itálie, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Norsko, ČR). Výstup zaměřený na představení projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Přednášející zde nastínil možnosti tvorby DVZ v oblasti tělesné výchovy a přínos projektu pro výuku tělesné výchovy (prezentoval Mgr. Martin Nosek, Ph.D. z Katedry tělesné výchovy a sportu PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – hlavní metodik pro didaktické moduly – TV). Spoluautorem příspěvku byl PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. ze stejného pracoviště (Koordinátor předmětového modulu TV).

5. 10. 2018 – Noc vědců 2018

PdF MU : https://noc-vedcu.muni.cz/program/vedecka-zona-mendelovo-muzeum?page=2

Anotace: Na Noci vědců bylo předvedeno ojedinělé propojení digitální techniky dneška s digitální technikou 19. století. aniž bychom si to uvědomili, již telegraf pracoval s digitálním signálem zakódovaným do speciálních znaků Morseovy abecedy. Jako motivace pro rozvoj digitální gramotnosti jsme použili telegraf napojený na počítač přes rozhraní s mikrokontrolérem a softwarem převádějícím alfanumerické znaky do digitální podoby Morseovy abecedy (video).

14. 4. 2018 – Pražský Barcamp – https://prazskybarcamp.cz/program

Přednáška na téma Digitální gramotnost

Ing. Jiří Sissak, Ph. D. – Digitální gramotnost – jsme či nejsme digitálně gramotní?

Anotace: Co je to „digitální gramotnost“ a jak je nutno přizpůsobit RVP a následně ŠVP pro rozvoj digitální gramotnosti tak, aby žáci a studenti byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění. Měnící se role učitele ve 21.století.

 

Další přehled plánovaných i již proběhlých akcí, prezentací a dalších popularizačních a publikačních aktivit najdete na našem Facebooku.