Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Více informací naleznete na http://kamv.cz/

Charakteristika pracoviště

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývající se širším pojetím managementu vzdělávání (jehož součástí je i školský management) a vzděláváním dospělých (tj. andragogikou jako zastřešující vědní disciplínou). Svojí činností KAMV navázala na tradici Centra školského managementu.

Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Při naplňování této mise KAMV vychází z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje také v dalších společenskovědních a humanitních oborech a z aplikace vědeckých poznatků v různých sociálně-ekonomických kontextech (rozvoj inspirativní praxe).

Pedagogická činnost

Pracoviště se specializuje na vzdělávání vedoucích pracovníků ve vzdělávacích organizacích, na propojení výuky s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín.

Cílem pedagogické činnosti katedry je nejen vzdělávat profesionální pracovníky ve vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého vzdělávacího systému. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje studijní programy Školský management (Bc.) a Andragogika a management vzdělávání (NMgr.).

V oblasti celoživotního vzdělávání se katedra profiluje jako lídr v přípravě vedoucích školských pracovníků, kterým nabízí jednak ucelené studium (tzv. funkční), ale i řadu doplňujících pracovních setkání k aktuálním tématům ve školství.

Vědecká činnost

Pracovníci katedry se aktivně zapojují do vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Akademičtí pracovníci participují na řadě mezinárodních aktivit, spolupracují s univerzitami ve světě, zapojují se do aktivit meziuniverzitní aliance 4EU+, aktivně vystupují na konferencích a jiných odborných akcích.

Dlouhodobé výzkumné aktivity se zaměřují na vzdělávání dospělých s důrazem na profesní rozvoj, aktivizaci a edukaci seniorů, celoživotní učení, dále na problematiku trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce, talent management, leadership, people management (tj. na strategický přístup k řízení a rozvoji pracovníků vzdělávacích organizací) apod.

KAMV mj. řeší projekt Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA. Podrobnější informace o tomto a dalších řešených projektech viz též https://www.kamv.cz/.