Home » Celoživotní vzdělávání » Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání

Přihláška


Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu zodpovědných pracovníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů.

Cílem je:

 1. a) Nastartovat systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci KOLÁŘ, M. Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013, s. 107. ISBN 978-80-904748-2-6., která je dostupná na internetu. (http://www.sikana.org/vycvikodborniku.pdf)
 2. b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání.

 

Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I

Cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání.

(Podrobnější informace najdete v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany. Elektronická verze textu je dostupná na internetu.)

Kurz reaguje na absenci systematického vzdělání v této oblasti. Čtyřdenní program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly:

 • První pomoc při šikanování
 • Supervizní setkání – řešení modelových situací
 • Školní program proti šikanování
 • Sdílení krátké závěrečné prací ve skupině.

Odborným garantem koncepčního pětiúrovňového vzdělání

a lektorem kurzu je Dr. Michal Kolář – specialista na řešení školního násilí a šikanování.

Rozsah semináře: 32 vyučovacích hodin

Datum konání: 10., 11., 24. 10., 14. 11. 2018

Cena kurzu: 2 500 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pracovníky a zaměstnance s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování programů efektivního řízení zaměstnanců a popřípadě programů talent managementu pro podporu nadaných pracovníků umožňuje najít vhodné cesty ke zvýšení efektivity výuky, spokojenosti studentů i vedení školy a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Řízení zaměstnanců je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.

Vzdělávací program vychází z obecné teorie řízení lidských zdrojů, uvádí význam řízení nadaných a talentovaných pracovníků v prostředí školy, zahrnuje základní rozbor a analýzy současných přístupů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech pracovníků. Pozornost je věnována jednotlivým metodám identifikace, rozvoje a udržení zaměstnanců v praxi a dále též k porozumění kultury organizace a nastavení systematického procesu PR školy v souvislostech rozvoje zaměstnanců.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • porozumět odborným pojmům z oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců;
 • pochopit podstatu řízení rozvoje zaměstnanců, zejména nadaných a talentovaných jedinců;
 • orientovat se v problematice public relations a kultury organizace v kontextu školství;
 • orientovat se v metodologii identifikace, rozvoje a udržování zaměstnanců;
 • orientovat se v procesu přípravy efektivního hodnocení, odměňování a oceňování zaměstnanců;
 • vyhodnotit efektivitu jednotlivých procesů rozvoje, zavést program talent managementu.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 5. 10. 2018

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Management školy – informační technologie

Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi současných platforem.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku správného nastavení požadavků škol, definováním vhodných kritérií úspěšnosti, sestavením jednotlivých projektů, parametrizaci jejich zadání a následné realizaci. Projekty využití informačních technologií ve výuce jsou přínosné pro pedagogy, vedení školy, studenty a žáky s respektováním současných možností s cílem utvářet přiměřené a efektivní digitální prostředí, umožňující všem účastníkům rychlejší a bezpečnou práci s daty, aplikacemi a dostupnými moderními digitálními platformami. Řízení projektů informačních technologií a podpora digitalizace je nedílnou součástí kvalitního managementu školy. Nicméně se vyskytují i kritické názory k přílišné digitalizaci, které budou ve vzdělávacím programu detailně rozebrány a diskutovány.

Vzdělávací program vychází z teorie informačních technologií, uvádí význam jejich zavádění, zabývá se úskalím realizačních projektů, rozebírá návratnost investic do digitalizace a snaží se nastínit možné cesty pro vedoucí projektů, zahrnuje také analýzy současných trendů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech účastníků školních procesů. Pozornost je věnována jednotlivým platformám, jejich využití v praxi a dále též k porozumění těmto digitálním platformám z hlediska efektivního řízení jejich zavádění.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • porozumět odborným pojmům z oblasti informačních technologií a digitalizace;
 • pochopit podstatu řízení IT projektu a zavádění digitalizace;
 • orientovat se v problematice informačních systémů v kontextu školství;
 • orientovat se v metodologii zavádění IT projektů;
 • orientovat se v nových informačních a komunikačních technologiích, mobilních platformách;
 • vyhodnotit efektivitu používání moderních IT technologií, rozumět základům kyberbezpečnosti;
 • zhodnotit úspěšnost projektu a jeho následné využití ve výuce.

 

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 26. 9. 2018

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Management školy: Time management

Vzdělávací program vás provede problematikou time managementu, analýzou a nastavením osobního časového managementu, procesem sebeřízení na základě jednotlivých kroků procesu změn s podporou praktických příkladů a ukázek k dosahování vašich cílů pracovních a osobních, abyste se cítili lépe, byli efektivnější a výkonnější.

Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 4. 10. 2018

Cena kurzu: 1 200 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Management školy: Marketingové řízení

Vzdělávací program vás provede aktuálními teoretickými a praktickými otázkami souvisejícími s marketingovým řízením školy jako nástroje podpory image a účinné komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy. Uplatňování marketingového přístupu vám umožní lépe poznat cílové skupiny, najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi a posílit kvalitní management školy.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 11. 10. 2018

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Sociálně právní aspekty pedagogické praxe

Předmět Sociálně právní aspekty pedagogické praxe se zaměřuje na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže. Absolvent kurzu získá poznatky z oblasti školského práva, sociálně právní problematiky, pracovního práva a ze základních bezpečnostních předpisů pro provoz školských a vzdělávacích zařízení. Na příkladech jsou objasněny zásady aplikační praxe nejfrekventovanějších zákonných ustanovení z uvedených právních odvětví. Kurz reflektuje společenskou sociální problematiku a současné potřeby praxe ve školách a školských zařízeních, rovněž rozšiřuje obsah vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.  Cílem kurzu je navázat na již získané právní základy a základní právní terminologii tak, aby mohli pedagogové aktivně a správně pracovat s vybranými právními normami a aplikovat je do školské řídící praxe i školské poradenské činnosti, při prevenci, jakož i vnímat právní důsledky jednání samostatného právnického subjektu, kterým školská a vzdělávací zařízení jsou.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 17. 10. 2018

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu