Závěrečná práce

Metodické pokyny pro vypracování závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce

1.  TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, TERMÍNY ZADÁNÍ A ODEVZDÁNÍ
Téma závěrečné práce (ZP) zadává vedoucí závěrečné práce. Student vyplní Formulář pro zadání závěrečné práce, který odevzdá v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku na sekretariátu KAMV, Myslíkova 7, Praha 1. Závěrečnou práci je nutné odevzdat ve dvou tištěných výtiscích a jedné elektronické verzi. Jeden tištěný exemplář posluchač předá vedoucímu práce, druhý tištěný exemlář a elektronickou verzi práce odevzdá do podatelny PedF UK na adresu KAMV (podatelna se nachází v přízemí budovy PedF UK, M. Rettigové 4).

2.  POŽADAVKY NA ODBORNOU ÚROVEŇ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Závěrečná práce je odbornou studií, kterou má student prokázat schopnost zpracovat odborné téma na odpovídající úrovni po stránce obsahové i metodologické, prokázat schopnost řešit samostatně odborné problémy, pracovat s odbornými informacemi, má prokázat schopnost aplikace svých teoretických poznatků, schopnost analýzy a komparace.

3. POŽADAVKY NA OBSAH ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Závěrečná práce má mít jasně vymezený cíl, popis řešení problému má být přehledný a systematický. Užité pojmy je třeba definovat nejen autorem, ale také uvedením definic z odborné literatury. Autor musí respektovat povinnost odkazů na zdroje uváděných myšlenek, teorií a formulací.

4. POŽADAVKY NA ROZSAH A STRUKTURU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Rozsah závěrečné práce:
Závěrečná práce by měla mít rozsah  30 – 40  stran (bez příloh).

Struktura závěrečné práce:
Titulní strana (vzor) – obsahuje:
1. název vysoké školy, fakulty, ústavu
2. název ZP
3. druh práce (Závěrečná práce)
4. jméno autora ZP
5. studijní program (CŽV – Studium v oblasti pedagogických věd)
6. obor studia (Učitelství VVP 2. stupně ZŠ a SŠ)
7. typ studia (Kombinované studium)
8. jméno vedoucího ZP (uvádět i s tituly)
9. rok zpracování

Na vnější titulní stránce nemusí být uvedeny všechny požadované údaje, pouze údaje uvedené pod čísly 1, 2, 3, 4, 9.
Vnitřní titulní strana musí však obsahovat všechny výše uvedené údaje.

Samostatný list s čestným prohlášením
„Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval/a samostatně pod vedením ………………………………. . V práci jsem použil/a informační zdroje uvedené v seznamu.“

Toto prohlášení vlastnoručně podepište (perem či propisovací tužkou modré barvy).

Případné poděkování vedoucímu ZP

Text ZP  – struktura textu:
Obsah

Abstrakt – hlavní údaje o předmětu ZP, cíli, metodách, výsledcích a závěrech ZP, v rozsahu cca 10 – 15 řádků

Úvodní část
– souvislé pojednání
– co je předmětem ZP,
– problematika, cíl, pracovní hypotéza,
– stav poznatků o řešené problematice, přehled a zhodnocení prostudované literatury,
– objasnění užívaných pojmů, teoretická východiska,
– popis metodiky práce

Text vlastní práce – nejrozsáhlejší část ZP (členění do kapitol)

Závěrečná část  – výsledky a jejich zhodnocení

Seznam použité literatury (zpracovaný podle závazné normy – viz příloha)

Přílohy (nezapočítávají se do požadovaného rozsahu práce)

 

5.  TECHNICKÉ POKYNY
Vazba
ZP musí být odevzdána v pevné vazbě, ovšem stačí vazba kroužková

Tištěná bude po jedné straně papíru (ve vazbě na pravé straně)

 

Typografická úprava textu
Požadavky na úpravu textu vycházejí z České státní normy (ČSN 01 6910)[1].
Závěrečná práce má být zpracována na počítači podle následujících pokynů:
zpracování: doporučujeme celý text v textovém editoru MS Word

písmo: doporučujeme Times New Roman (středoevropský)

velikost písma: 12 bodů, nadpisy a tituly kapitol: doporučujeme 14 bodů

řádkování: 1,5

úprava stránky: horní okraj – 3,5 cm; dolní okraj – 3,0 cm; levý okraj – 3,5 cm; pravý okraj – 2,5 cm

minimální požadavek je 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, při uvedené úpravě vychází na stránku cca 1800 znaků (bez mezer)

text je oboustranně zarovnán

mezery mezi odstavci: doporučujeme o velikosti 6 bodů

číslování stránek: arabskými číslicemi, doporučujeme dole a uprostřed

číslují se všechny strany ZP, ale na některých stránkách se číslo nezobrazuje (titulní strana, poděkování, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou apod.)

nepoužívat ENTER na konci řádku, pouze na konci odstavce

slova na konci řádku nerozdělovat (nedělat pomlčku)

u jednohláskových předložek doporučujeme používat pevnou vazbu

poznámky: velikost písma 12 (doporučujeme vkládat na konci stránky)

pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění
Např. 1.
1.1.
mezi číslem a textem (v názvu kapitoly) jsou 2 pevné mezery

 

Další požadavky
Citace mají vycházet z ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197
Odkazy doporučujeme uvádět jako odkaz v závorce – např.: (Pelikán, 1998). Viz  část 4.1 Harvardský systém (forma jméno-datum) v publikaci BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

Doslovné citace jako odkaz v závorce – např.: (Průcha, 2009, s. 216)

Jazyk práce musí respektovat normu spisovné češtiny

 

6.  DOPORUČENÁ LITERATURA A VZOR BIBLIOGRAFICKÉ NORMY

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-64-1.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické reference: Výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Created: 1996-11-06. Last updated: 2012-05-09. © Eva Bratková, 1996-2013 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.

Citace.Com: návod na využívání generátoru citací [online]. Verze 1.0. Brno: Citace.com, 18.6.2012 [cit. 2012-09-20]. Dostupné Citace.com.
ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.