Závěrečné zkoušky

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou ve 2. ročníku, po dokončení 3. semestru. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky v rozsahu daném studijním programem, a dále z obhajoby závěrečné práce z oborové didaktiky.

Před závěrečnou zkouškou je třeba mít uzavřený výkaz o studiu (index) a odevzdanou závěrečnou práci. Index se uzávírá na studijním oddělení PedF UK. Studijní referentka paní Bc. Ivana Merellová zkontroluje, zda jsou v indexu uvedeny všechny požadované záznamy o absolvování předepsaných zkoušek a zápočtů.

Závěrečnou zkoušku je v daném termínu nutné skládat v celém rozsahu (všechny předměty společně s obhajobou). Až v případě, že neuděláte závěrečnou zkoušku (nebo její část), opravujete pouze tu část, ve které jste neprospěli. K opravné zkoušce je opět potřeba podat přihlášku. Pro posluchače existují dva možné opravné termíny.

 

Přihláška k závěrečným zkouškám

Přihlášku k závěrečným zkouškám zašlete paní Bc. Ivaně Merellové na studijní oddělení CŽV v M. Rettigové 4. Formulář přihlášky k závěrečné zkoušce naleznete zde.

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – ÚNOR 2019:
Přihlášku k závěrečným zkouškám je potřeba odevzdat do 14. prosince 2018 na studijní oddělení CŽV (paní Bc. Ivaně Merellové).
Závěrečné práce je potřeba odevzdat do 14. prosince 2018. Jeden výtisk práce prosím doručte Vašemu vedoucímu ZP, druhý tištěný exemplář a 1x CD s elektronickou verzí práce ve formátu pdf odevzdejte do podatelny PedF UK na adresu KAMV. V případě, že vedoucí práce vyžaduje dva výtisky ZP, odevzdejte do podatelny pouze elektronickou verzi na CD.

Termíny závěrečných zkoušek z Pedagogiky a Psychologie: 5. a 6. 2. 2019
Rámcový termín závěrečných zkoušek z oborových didaktik: od 4. 2. do 8. 2. 2019
Termíny oborových didaktik budou upřesněny.

Posudek na závěrečnou práci obdržíte elektronicky nejpozději týden před konáním obhajoby.

Upozornění:
K závěrečným zkouškám je potřeba se dostavit o 30 minut dříve, než je čas uvedený v harmonogramu.

K závěrečné zkoušce přineste ke kontrole uzavřený index. Index Vám uzavře paní Bc. Merellová na studijním oddělení nejpozději 15. ledna 2019.

 

Okruhy otázek:

Pedagogika

Psychologie

 

Oborové didaktiky

Anglický jazyk

Biologie

Český jazyk a literatura

Dějepis

Francouzský jazyk

Hudební výchova

Chemie

Informační technologie

Matematika

Německý jazyk

Občanská výchova

Ruský jazyk

Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova