Home » Letní škola historie

Letní škola historie

XXXII. Letní škola historie se koná od soboty 29. června do středy 3. července 2019 v Praze, v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1.

LŠH je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu.
Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.
Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí.
Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.

Pozvánka na XXXII. LŠH
Elektronická přihláška na XXXII. LŠH

Program XXXII. Letní školy historie

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s odborným výkladem. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka – před přednáškami – 30,- Kč, podvečerní – po konci
přednášek – 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH.

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.

Přihlášky posílejte laskavě do 15. 6. 2019, v případě zájmu o ubytování do 8. 6. 2019.

 

Informace o způsobu platby

Vložné činí 2 300 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1957 a starší) a studenti (řádného denního studia) platí vložné 1 100,- Kč. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index.)
Vložné i poplatek za společenský večer je možné platit:
Bankovním převodem, a to nejpozději však 15. června.
Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M.
Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647418.
Prosíme, abyste si přinesli doklad o zaplacení (výpis z banky).

Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.
Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení.

Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u prezence.

 

Ubytování
Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Větrník v Praze.
Cena za jednolůžkový pokoj je 308 Kč/noc, dvoulůžkový 263 Kč/noc.
Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy.
Ubytování zajistíme i pro Vaše rodinné příslušníky. Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci sami. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.

 

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová

kontakt:

Mgr. Barbora Holubová

barbora.holubova@pedf.cuni.cz

777 007 918