Home » Letní škola historie

Letní škola historie

1. až 5. července 2021, Praha

Vážení zájemci o Letní školu historie,

plánování letošního ročníku pochopitelně provázelo váhání a úvahy nad možnostmi jeho realizace z důvodu koronavirové epidemie. Rozhodly jsme se ji uskutečnit, jelikož jejími účastníky jste Vy, učitelé, tedy ve většině očkovaní občané, a také kvůli lepšící se situaci. Samozřejmě budeme při jejím pořádání dodržovat všechna aktuálně platná nařízení i obecné zdravotnické zásady.

Těšíme se na viděnou s Vámi!

Jana Kohnová a Barbora Holubová, organizátorky LŠH

Letní škola historie se koná začátkem letních prázdnin, v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu.
Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.
Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.

Přihlášku na Letní školu historie naleznete zde, pozvánku zde.

Program Letní školy historie na rok 2021 naleznete zde. (Chybějící údaje budou brzy doplněny, zároveň upozorňujeme, že zejména časové rozvržení se může změnit.)

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s odborným výkladem. Jejich program zde zveřejníme začátkem června. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka – před přednáškami – 30,- Kč, podvečerní – po konci přednášek – 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH.

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním ve vybrané kavárně v centru Prahy. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.

Informace o způsobu platby

Vložné činí 3 600 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1958 a starší), studenti (řádného denního studia), samoplátci a osoby do 21 let platí vložné 1 500,- Kč. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index či potvrzení o studiu.)
Vložné je možné platit:
Bankovním převodem, a to nejpozději do 20. června. (V případě, že by se snad kvůli přetrvávající epidemii LŠH nekonala, peníze budou samozřejmě co nejdříve vráceny. S online verzí LŠH nepočítáme.)
Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M.
Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647421.
Prosíme, abyste si přinesli doklad o zaplacení (výpis z banky). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení. Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u prezence.

Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.
Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127).

Ubytování
Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Hvězda Univerzity Karlovy. Cena je cca 415 Kč/osoba/noc u dvoulůžkového, 488 u jednolůžkového pokoje. Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Ubytování pro rodinné příslušníky je pak možné na koleji zajistit za za 550 (dvoulůžkový pokoj), resp. 650 (jednolůžkový) Kč/noc. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy.

Dále si dovolujeme doporučit ubytování v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily na náměstí Míru, které poskytuje cenově výhodné ubytování – www.kdm.cz Toto ubytování si prosím objednávejte sami!

Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.

Facebook

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová

kontakt:

Mgr. Barbora Holubová

barbora.holubova@pedf.cuni.cz

777 007 918