Home » XXXIV. Letní škola historie

XXXIV. Letní škola historie

1. až 5. července 2022, Praha

Letní škola historie se koná tradičně začátkem letních prázdnin, v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.
Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlásit se na Letní školu historie je možné zde. V případě nejasností můžete využít návod pro podání elektronické přihlášky. (V případě potíží s přihlašováním se laskavě obraťte na Ing. Janu Budskou, tel. 221 900 342.)

Program XXXIV. Letní školy historie naleznete zde.

Pozvánku na XXXIV. Letní školu historie naleznete zde.

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s odborným výkladem. Jejich program zde zveřejníme začátkem června. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka – před přednáškami – 30,- Kč, podvečerní – po konci přednášek – 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH.

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer, který je příležitostí k setkáním a diskusím s kolegy.

Informace o způsobu platby

Vložné činí 3 600 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1959 a starší), studenti (řádného denního studia), samoplátci a osoby do 21 let platí vložné 1 500,- Kč. Účastníci platící snížené vložné nemají nárok na osvědčení o absolvování programu s akreditací MŠMT. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index či potvrzení o studiu.)
Vložné je možné platit:
Bankovním převodem, a to nejpozději do 20. června.
Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M.
Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647422.
Prosíme, abyste si přinesli doklad o zaplacení (výpis z banky). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení. Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u prezence. Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.
Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127).

Ubytování
Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Kajetánka – jednolůžkový pokoj za 420 Kč/osobu/noc, dvoulůžkový 385 Kč/osobu/noc. Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Ubytování pro rodinné příslušníky je pak možné na koleji zajistit za za 550 (dvoulůžkový pokoj), resp. 650 (jednolůžkový) Kč/noc. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy. Ubytování na koleji je nutné uhradit do 1. 6. 2022. Pokud máte zájem o ubytování na koleji, hlaste jej laskavě na adresu: petra.benesova@student.pedf.cuni.cz

Dále si dovolujeme doporučit ubytování v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily na náměstí Míru, které poskytuje cenově výhodné ubytování – www.kdm.cz Toto ubytování si prosím objednávejte sami!

Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.

Facebook

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

kontakt:

Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

barbora.holubova@pedf.cuni.cz

telefon: 777 007 918

Bc. Petra Benešová

petra.benesova@student.pedf.cuni.cz

telefon: 731 775 043