Home » XXXIV. Letní škola historie

XXXIV. Letní škola historie

1. až 5. července 2022, Praha

Letní škola historie se koná tradičně začátkem letních prázdnin, v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.
Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlásit se na Letní školu historie je možné zde. V případě nejasností můžete využít návod pro podání elektronické přihlášky. (V případě potíží s přihlašováním se laskavě obraťte na Ing. Janu Budskou, tel. 221 900 342.)

Pozvánku na XXXIV. Letní školu historie naleznete zde.

Z připravovaného programu Letní školy historie:

 • prof. Petr Charvát: Společnosti v předantických civilizacích – hospodářské, společenské a duchovní proměny vedoucí ke vzniku států
 • doc. Jana Kepartová: Antická mytologie pro děti a mládež
 • prof. Jan Bažant: Ikonografie v antice a její odrazy v českém výtvarném umění
 • dr. Vendula V. Hingarová: Formování státních útvarů na území Skandinávie
 • doc. Michal Téra: Vznik Kyjevské Rusi
 • prof. Josef Žemlička: Období vlády pozdních Přemyslovců, český stát v kontextu říše římské
 • prof. Vladimír Karpenko: Rozvoj řemesel a vědy mezi středověkem a novověkem
 • dr. Jana Horváthová: Dějiny Romů. Příchod romského etnika do Evropy, snahy o soužití
  a jeho pronásledování
 • prof. Jiří Štaif: Revoluční rok 1848 v českých zemích
 • doc. Radomír Vlček: Rusko v 19. století – geneze a proměny ruské politické reformy od Kateřiny II. k Petru Stolypinovi
 • doc. Magdaléna Pokorná: Společnost v Českých zemích v druhé polovině 19. století – národní obranné jednoty
 • doc. Petr Koura: Druhá světová válka na našem území. Swingová mládež a nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava
 • prof. Jan Kuklík: Konec druhé světové války na našem území a právní otázky. Tzv. Benešovy dekrety
 • doc. Vladimír Srb: Ekonomická transformace po roce 1989. Privatizace, její podmínky a důsledky
 • prof. Zdeněk Beneš: K didaktice dějepisu

Program bude brzy doplněn a časově rozvžen. Pro představu o časovém uspořádání  můžete nahlédnout na program z minulého roku  zde.

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s odborným výkladem. Jejich program zde zveřejníme začátkem června. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka – před přednáškami – 30,- Kč, podvečerní – po konci přednášek – 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH.

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer, který je příležitostí k setkáním a diskusím s kolegy.

Informace o způsobu platby

Vložné činí 3 600 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1959 a starší), studenti (řádného denního studia), samoplátci a osoby do 21 let platí vložné 1 500,- Kč. Účastníci platící snížené vložné nemají nárok na osvědčení o absolvování programu s akreditací MŠMT. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index či potvrzení o studiu.)
Vložné je možné platit:
Bankovním převodem, a to nejpozději do 20. června.
Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M.
Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647422.
Prosíme, abyste si přinesli doklad o zaplacení (výpis z banky). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení. Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u prezence. Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.
Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127).

Ubytování
Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Kajetánka – jednolůžkový pokoj za 420 Kč/osobu/noc, dvoulůžkový 385 Kč/osobu/noc. Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Ubytování pro rodinné příslušníky je pak možné na koleji zajistit za za 550 (dvoulůžkový pokoj), resp. 650 (jednolůžkový) Kč/noc. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy. Ubytování na koleji je nutné uhradit do 1. 6. 2022. Pokud máte zájem o ubytování na koleji, hlaste jej laskavě na adresu: petra.benesova@student.pedf.cuni.cz

Dále si dovolujeme doporučit ubytování v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily na náměstí Míru, které poskytuje cenově výhodné ubytování – www.kdm.cz Toto ubytování si prosím objednávejte sami!

Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.

Facebook

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

kontakt:

Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

barbora.holubova@pedf.cuni.cz

telefon: 777 007 918

Bc. Petra Benešová

petra.benesova@student.pedf.cuni.cz

telefon: 731 775 043