Home » Letní škola historie

Letní škola historie

Vážení a milí příznivci Letní školy historie,

letošní letní škola se kvůli současné pandemické situaci konat nebude. Věříme, že se na ní uvidíme opět příští rok.

Přejeme Vám hodně zdraví, osobní pohodu i mnoho radosti z Vaší pedagogické práce!

Letní škola historie se koná začátkem letních prázdnin, v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu.
Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.
Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

 

LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.

Pro představu o akci se můžete podívat na program XXXII. Letní školy historie.

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s odborným výkladem. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka – před přednáškami – 30,- Kč, podvečerní – po konci
přednášek – 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH.

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.

 

Informace o způsobu platby

Vložné činí 2 500 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1958 a starší), studenti (řádného denního studia) a osoby do 21 let platí vložné 1 200,- Kč. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index.)
Vložné i poplatek za společenský večer je možné platit:
Bankovním převodem, a to nejpozději však 15. června.
Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M.
Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647420.
Prosíme, abyste si přinesli doklad o zaplacení (výpis z banky). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení. Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u prezence.

Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.
Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127).

 

Ubytování
Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji „Kolej 17.listopadu“ (Pátkova 3, Praha 8 – buňky 2+2 se soc. zařízením). Cena je 269 Kč/osoba/noc. Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Ubytování pro rodinné příslušníky je pak možné na koleji zajistit za 450 Kč/noc. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy.

Dále si dovolujeme doporučit ubytování v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily na náměstí Míru, které poskytuje cenově výhodné ubytování – www.kdm.cz Toto ubytování si prosím objednávejte sami!

Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.

 

Facebook

 

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová

kontakt:

Mgr. Barbora Holubová

barbora.holubova@pedf.cuni.cz

777 007 918