Dny kognitivní lingvistiky

Antropolingva – volné sdružení přátel kognitivní, kulturní a antropologické lingvistiky 

pořádá 15. a 16. června 2015 

pod záštitou

děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, paní doc. dr. Radky Wildové, CSc., a

děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, paní doc. dr. Mirjam Friedové, Ph.D.

ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK, ul. M. D. Rettigové 4, Praha 1

Dny kognitivní lingvistiky – 

konferenční setkání doktorandů, studentů, jejich učitelů a hostů.

Program:

Pondělí 15. června 2015 

10.30

Zahájení

10.45

Doc. Mgr. Alena Bohunická, Ph.D. (Univerzita Komenského Bratislava):

K metafore obrazu sveta v jazyku

11.30 – 13.00

Michaela Lišková (FF UK): Jazykový obraz ženy a muže ve slovníkové exemplifikaci

Jana Drengubáková (FF UK): Lexém otec ve spojeních s genitivem (Ke studiu českého stereotypu otce)

Petra Klimešová (FF UK): Já myslim, že i já vim, já myslím, že určitě jo.

Jak v komunikaci užíváme slovesa myšlení

Pauza na oběd 13.00 – 14.00

14.00 – 15.30

Natálie Zaněgina (FF UK): Má ruce jako černé diamanty: profily pojmu РУКА/RUKA v ruských a českých přirovnáních

Veronika Vitkovskaya (FF UK): Ke srovnání vědeckého a naivního obrazu oka v češtině a ruštině

Patrik Bulak (FF UK): Pojmová oblast SPÁNEK a SEN: analýza polysémie vybraných výrazů

15.30 – 16.30

Jana Přikrylová (FF UK): Slovil jsem pašíka aneb Jak spolu mluví policisté

Jan Huleja (PedF UK): Kognitivnělingvistická analýza textů rapové crew Fuerza Arma

Diskuse

Úterý 16. června 2015 

9.00

Prof. James Underhill (Université de Rouen):

Kde lid můj? Looking for ‘the people’ in language and metaphor

9.30 – 11.00

Jazyk, kultura, hodnoty: k mezinárodnímu výzkumu EUROJOS 

Irena Vaňková (FF UK): Obecně o projektu. Český pojem DOMOV

● Ladislav Janovec (PedF UK): Český pojem PRÁCE

Veronika Čurdová (FF UK): Český pojem SVOBODA

11.30 – 12.30

Kognitivnělingvistické inspirace v didaktice 

Radka Zbořilová (FF UK): Kognitivní lingvistika v jazykové výuce neslyšících (Frazeologie a příběh)

● Zuzana Wildová (PedF UK): Ke konceptualizaci smrti u gymnazistů: žákovské interpretace výstavy SMRT v Národním muzeu

12.30 – 13.30

Kulatý stůl – kognitivní lingvistika ve výuce mateřského jazyka 

Hosté:

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (PedF UK Praha),

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (PedF UK Praha),

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (Technická univerzita Liberec).

Moderuje PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

Pauza na oběd 13.30 – 14.30

14.30 – 16.00

Kognitivní lingvistika a znakové jazyky 

Anna Moudrá (FF UK): Metafora VÝKLAD JE CESTA v českém znakovém jazyce

Karel Redlich (FF UK): NOS ve znakových jazycích

Denisa Lachmanová Mirka Kvasničková Lucie Břinková (FF UK):

K výzkumu stereotypů v mluvených a znakových jazycích

Diskuse a závěr setkání

Srdečně zveme všechny zájemce a vítáme jejich diskusní příspěvky!

Tlumočení ČJ-ČZJ a simultánní přepis mluvené češtiny jsou zajištěny u příspěvku Mgr. Zbořilové (Kognitivní lingvistika v jazykové výuce neslyšících (Frazeologie a příběh)) a u bloku Kognitivní lingvistika a znakové jazyky. Na další příspěvky v rámci Dnů kognitivní lingvistiky lze tlumočení nebo přepis objednat u Mgr. Slánské Bímové (Petra.Slanskabimova@ff.cuni.cz), a to nejpozději 9. 6. 2015.

Comments are closed.