Publikace

Knižní publikace pracovníků KČJ

 • SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum 2015.
 • CHEJNOVÁ Pavla. How to Ask a Professor: Politeness in Czech Academic Culture. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3090-8, ISBN 978-80-246-3111-0
 • ŠMEJKALOVÁ, Martina: Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2439-8
 • HÁJKOVÁ, Eva: Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: PedF, 2014, ISBN 978-80-7290-809-7.
 • HIRSCHOVÁ Milada – SVOBODOVÁ Jindřiška. Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu – televizní talk show. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014. ISBN 978-80-244-4458-1
 • HÁJKOVÁ, E.; HEJLOVÁ, H.; JANOVEC, L.; KUCHARSKÁ, A.; BABUŠOVÁ, G., HÖFLEROVÁ, E.
  Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů.  Praha: PedF UK, 2014.
 • KRÁČMAROVÁ, Drahoslava: Etnonyma Rom a Cikán v českém jazykovém prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2014. ISBN 978-80-7290-800-4
 • VELČOVSKÝ, Václav: Nesoužití. Praha: Lidové noviny, 2014. ISBN: 978-80-7422-298-6
 • HIRSCHOVÁ, Milada: Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2233-0.
 • HÁJKOVÁ, E.; HEJLOVÁ, H.; JANOVEC, L.; KUCHARSKÁ, A.; BABUŠOVÁ, G., HÖFLEROVÁ, E.
  Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech. Transl. Czech
  Language at School of the 21st Century – III. Language phenomena in children´s preconcepts,
  Faculty of Education of Charles University, Prague, 2013, ISBN 978-80-7290-722-9.
 • HIRSCHOVÁ, Milada: Syntaktické rozbory. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-585-0.
 • JANOVEC, L., PASTUCHOVIČ, E. Averbální prostředky komunikace a jejich úloha v písemném textu – v ruském jazyce. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-7290-622-2
 • HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. Století – I. Přístupy – Témata – Zdroje, Praha : UK-PedF, 2012,
 • HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století – II Úvodní studie.  Praha : UK-PedF, 2012, 120s., ISBN 978-80-7290-617-8
 • HÁJKOVÁ, Eva: Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1990-0.
 • VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana: Prozodie oslovení, pochvaly a napomenutí v promluvách učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2012. ISBN 978-80-7290-626-0
 • HOLANOVÁ, Radka: Intertextualita v reklamě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-513-3
 • CHEJNOVÁ, Pavla: Zdvořilostní strategie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-550-8
 • JANOVEC, Ladislav: Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1943-9
 • SOJKA, Pavel. Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost v dialogických textech rozhlasové publicistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-539-3
 •  ŠMEJKALOVÁ, Martina. Čeština a škola. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1692-6
 • CHEJNOVÁ, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-497-6
 • IVAŠINA, Natal´ja; JANOVEC, Ladislav. Falešní přátelé překladatele v češtině a běloruštině. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-275-X

 


Comments are closed.