Semináře

Počátky barokního malířství v Čechách

První setkání se uskuteční na KDDD 13. 10. ve 13. 30, kde se prodiskutují další termíny a místa konání. Seminář bude blokový, tzn. výuka neprobíhá každý týden. Kurz bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Muzea, galerie a památky: Didaktické inspirace

V zimním semestru je seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se vzděláváním v paměťových a památkových institucích. Na konkrétních příkladech z ČR i ze zahraničí je ilustrován vzdělávací potenciál muzeí, galerií a památkových objektů.

Fenomény sociálních a hospodářských dějin 1848-1938

K fenoménům jako urbanizace, sociální otázka, nacionalismus, ekonomická krize či antisemitismus budeme přistupovat tematicky napříč chronologií i politickými změnami. Geografický rámec pro nás bude tvořit hlavně kontinentální Evropa. Tento prostor nás bude zároveň nutit ke

Život po životě českých revenantů v minulosti

Problematika revenantů představuje téma, v němž se pozoruhodným způsobem mísí předkřesťanské názory s křesťanským učením a posléze představami spiritismu. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci,

Stříbrné plátno ve službách propagandy

Výběrový seminář bude věnován tématu propagandy ve filmu, a to zejména nacistické a komunistické. V jeho rámci budou představena nejen základní díla filmové propagandy dvacátého století (Ejzenštejnův Křižník Potěmkin, Riefenstahlové Triumf vůle), ale i metody této