Didaktika soudobých dějin

Určeno pro: Bc. + Mgr.

Kód SIS: ON230511B
Popis SIS: Specializační seminář I - B


Datum: Pondělí 9:25 - 10:55
Organizátor: J. Najbert (nikoli L. Stolárová)

Místo: R 130

Kurz se zaměřuje na metodické a didaktické příležitosti i problémy, spojené s výukou soudobých dějin. Rozebrána budou konkrétní historická témata a možnosti jejich didaktického zpracování. Pozornost bude věnována i reflexi vztahu mezi historiografií, školním dějepisem a širší historickou kulturou.

Zimní semestr

Soudobé dějiny mají vzhledem k různým formám aktualizace specifické postavení ve výuce o minulosti. Nejen kurikulární dokumenty, ale i různé vzdělávací instituce a občanské sdružení přisuzují výuce poválečných dějin velký význam.

Kurz seznámí studenty se zahraničními přístupy k historickému vzdělávání (pojetí historického vědomí a historické gramotnosti v německé, resp. anglosaské didaktice, taxonomie vzdělávacích cílů a konceptů historického myšlení), přiblíží též inovativní metody výuky, které budou v průběhu obou semestrů představeny vybranými hosty (tvořivá práce s prameny, hraní rolí, digitální aplikace). Kurz zároveň nabídne reflexi významu výuky soudobých dějin v současné historické kultuře (mediální obraz a politizace výuky, vliv popkultury a rodinné paměti na vzdělávací obsahy a hodnocení aj.) a otevře tím studentům k vlastnímu promýšlení širší otázky epistemologie historické vědy (např. problém konstrukce historického významu).

Detailní rozpis seminářů a hostů bude aktualizován na začátku zimního semestru.

Témata seminářů

Jak kultivovat historické vědomí?

Jak rozvíjet historické myšlení?

Jsou Moderní dějiny Příběhy bezpráví?

Dějepis a rodinná paměť

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství?

Jak přispívá hraní rolí k hlubšímu poznání minulosti?

Digitální aplikace ve výuce minulosti

Příležitosti muzejní pedagogiky

Dějepisné soutěže a dějepisné testování

Mediální obraz vyrovnávání se s minulostí

Fotografie, věda a dějepis.

Filmové obrazy ve výuce

Komiks se nemusí číst jen pod lavicí

Jak učit kontroverzní témata?

Jak hodnotit ve výuce?

Rozbor a prezentace vlastních námětů

Aktivní účast na seminářích vyžaduje od studentů časově nenáročnou, avšak průběžnou práci (výběr fotografie, krátký rozhovor s rodiči nebo prarodiči, přinést oblíbený komiks, vybrat učební materiál podle zadání).

Letní semestr

Témata seminářů LS

Dějepisné soutěže

Dějepis a rodinná paměť

Jak přispívá hraní rolí k hlubšímu poznání minulosti?

Digitální aplikace ve výuce minulosti

Příležitosti muzejní pedagogiky

Fotografie, věda a dějepis.

Filmové obrazy ve výuce

Gamefikace minulosti

Jak hodnotit ve výuce?

Jak učit kontroverzní témata?

Rozbor a prezentace vlastních námětů

Atestace

ZS - zápočet, LS klasifikovaný zápočet

Studenti kurz v letním semestru zakončí přípravou vlastní modelové hodiny, ve které zohlední teoretické i metodické podněty kurzu. Závěrečné prezentace námětů budou využity pro diskuzi tématu hodnocení ve výuce. Nejlepší náměty mohou být po domluvě pilotovány na spolupracujících školách.

Obecná kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu/klasifikovaného zápočtu na konci ZS je aktivní spolupráce na vytváření programu semináře, např. přípravou referátů, exkurzí apod. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu na konci LS je předložení seminární práce vážící se k tématu semináře. Student má ve své práci prokázat schopnost samostatné práce s prameny a literaturou. Zároveň má prokázat formální zvládnutí zásad zpracování odborného historického textu. Konkrétní informace o obsahu, místu a čase konání, počtu účastníků, počtu kreditů a o zápisu najdete u příslušného semináře, popř. v SIS. Docházka 80%.