KLP pro NMgr studium (studijní plán ON2FJ17)

Klauzurní práce z francouzského jazyka (NMgr)

OPNF2F116A

 

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení Klauzurní práce a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.


Klauzurní práce (dále jen KLP) se bude konat před letním a zimním termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

 • Student si zapíše KLP kdykoliv během studia, nejpozději však na začátku semestru, kdy by měl KLP konat.
 • Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).
 • Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a bude respektovat podmínky (tj. přihlásit se a odhlásit se do stanoveného data).
 • Student se může přihlásit ke KLP i tehdy, nemá-li zatím splněny všechny předepsané studijní povinnosti. Kontrolu splnění prerekvizit opravňujících k vykonání KLP provede sám student až před samotným termínem konání zkoušky. Za kontrolu je zodpovědný sám student, nicméně katedra provádí kontrolu splnění studijních požadavků také. Nesplní-li student stanovené podmínky, nebude moci KLP v daném termínu vykonat.
 • Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP z francouzského jazyka splnění těchto prerekvizit:

OPNF2F103A                 Lexikologie a sémantika

OPNF2F104A                 Stylistika a textová lingvistika

OPNF2F107A                 Textová lingvistika

 

Klauzurní práce z francouzského jazyka má následující části:

 1. Lingvistický rozbor se odvíjí od autentického francouzského textu (morfologické, syntaktické, lexikální a sémantické identifikace; „souvětné transformace“, tj. převádění přímé řeči na nepřímou, souslednost časová)
 2. Textová lingvistika a stylistika
 3. Překlad krátkého textu do francouzštiny
 4. Syntaktický rozbor
 • Trvání klauzurní práce – 4 hodiny
 • Hodnocení na 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout nadpoloviční většiny bodového hodnocení. Při neúspěchu, nutno KLP opakovat celou.

 

 • Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a výkladový slovník francouzského jazyka (např. Le Petit Robert nebo Larousse de la langue française)

 

Klauzurní práce z francouzské literatury (NMgr)

OPNF2F117A

 

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení Klauzurní práce a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.


Klauzurní práce (dále jen KLP) se bude konat před letním a zimním termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

 • Student si zapíše KLP kdykoliv během studia, nejpozději však na začátku semestru, kdy by měl KLP konat.
 • Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).
 • Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a bude respektovat podmínky (tj. přihlásit se a odhlásit se do stanoveného data).
 • Student se může přihlásit ke KLP i tehdy, nemá-li zatím splněny všechny předepsané studijní povinnosti. Kontrolu splnění prerekvizit opravňujících k vykonání KLP provede sám student až před samotným termínem konání zkoušky. Za kontrolu je zodpovědný sám student, nicméně katedra provádí kontrolu splnění studijních požadavků také. Nesplní-li student stanovené podmínky, nebude moci KLP v daném termínu vykonat.
 • Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP z francouzské literatury splnění těchto prerekvizit:


OPNF2F101A
                       Francouzská literatura 20. stol. I

OPNF2F105A                       Francouzská literatura 20. stol. II

OPNF2F110A                      Nejstarší francouzská literatura

OPNF2F111A                       Didaktika literatury

 

Východiskem Klauzurní práce z francouzské literatury je literární úryvek, od něho se odvíjejí následující aktivity formou strukturovaných odpovědí:

 1. Odpovědi na tři literárněvědné otázky vztahující se k úryvku
 2. Kontextualizace analyzovaného úryvku, tj. zařazení díla a autora do literárněhistorického a uměleckého kontextu
 3. Doplňující otázka z dějin literatury
 • Trvání klauzurní práce – 4 hodiny
 • Hodnocení na 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout nadpoloviční většiny bodového hodnocení. Při neúspěchu, nutno KLP opakovat celou.
 • Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a výkladový slovník francouzského jazyka (např. Le Petit Robert nebo Larousse de la langue française)