Hudební teorie a pedagogika

Aktuální informace viz odkaz

 

Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění hloubky a rozsahu znalostí potřebných k úspěšnému absolvování studia podle vybrané specializace a se zaměřením na téma disertační práce. Předpoklady pro vědeckou práci v oboru jsou ověřovány rozpravou k předloženému projektu výzkumné práce. Předpokládaný rozsah textu je 10 stran. Projekt má obsahovat zejména: motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu, stav zkoumání zvoleného problému, dosavadní výsledky uchazeče ve zvoleném oboru a v práci na zvoleném tématu, cíle práce, hypotézy, metody, předpokládané výsledky a bibliografii.

Kritéria hodnocení:
Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí:
Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:
a) podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh;
b) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu;
c) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkankou k přijetí.