Bakalářské studium

Přijímací zkouška je talentová.

V přijímací zkoušce lze získat max. 40 bodů.

Předmětem talentové zkoušky z oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je zjištění technické a interpretační úrovně ve hře na nástroj (uchazeč vybere jednu z možností – klavír nebo housle).

Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří získali v talentové zkoušce z 1. oboru (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání) maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj).

1. Klavír
1.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů)
Stupnice a akordy dur, moll v rozsahu 4 oktáv kombinovaně (1 dvojice stejnojmenných stupnic a akordů podle vlastního výběru)
2 koncertní etudy (alespoň 1 Chopin)
1 skladba polyfonní (J. S. Bach: Temperovaný klavír)
1 věta z klasické sonáty nebo variace
1 skladba romantická
1 skladba autorů 20. století
Hra z listu
Harmonizace lidové písně a její transpozice
Hra zpaměti je podmínkou

1.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů)

2. Housle
2.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů)

Tříoktávové stupnice jednoduché, dvouoktávové dvojhmatové (3, 6, 8)
2 etudy s různou technickou a výrazovou problematikou (Campagnoli, Dancla, Dont, Paganini, Wieniawski, Fiorillo)
J. S. Bach, 1–2 části ze Sonát a partit pro sólové housle
2 přednesové skladby různého charakteru a slohového období na úrovni koncertu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, sonát L. van Beethovena apod.
Hra z listu
Lidová píseň a její transpozice do různých tónin.

2.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů)

Hra zpaměti je podmínkou

UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA SE HLÁSÍ KE STUDIU HRY NA KLAVÍR, ČI NA HOUSLE.