Bakalářské studium

Termín podání přihlášky 28.02.2019

 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

  Cílem studijního oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti komplexně připravené v oblasti hudební teorie a praxe, a to v rozsahu daném možnostmi a potřebami oboru samotného.

  Priority oboru spočívají ve výchově k estetickému vnímání, chápání, analýze, hodnocení a k pěvecké i nástrojové interpretaci hudby na základě absolvovaných hudebně teoretických a praktických disciplín, v úloze přípravy na navazující magisterské studium oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova, případně však také na výkon povolání ve státní správě, soukromé sféře, ve výchovných zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury s akcentací regionálního působení, v zájmovém vzdělávání a činnosti dospělých.

  Povinný základ studia tvoří hudebně teoretické disciplíny, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást množiny povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, základy taktovací techniky atd. s ohledem na využití jak ve výše uvedených povoláních, tak i v dalším navazujícím magisterském studiu. Obsah a cíle studia zabezpečují tedy hudební vzdělání, jež je dostačující pro výkon výše uvedených povolání, avšak zároveň neposkytuje dostatečný základ pro práci učitele hudební výchovy.

  Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  Přijímací zkouška má dvě části:

  1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

  2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

  K přijímací zkoušce z 2. oboru (Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání) přistupují pouze ti uchazeči, kteří získali v talentové zkoušce z 1. oboru (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání) maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj).

  Celkem max. 80 b.

  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

  Přijímací zkouška je talentová.

  Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle. (U houslistů je vyžadována základní orientace na klaviatuře a hra na klavír na úrovni jednoduchého doprovodu lidové písně.)

  Uchazeč může prokázat hru i na další klasické hudební nástroje použitelné ve školní hudební výchově a může v rámci talentové zkoušky, část Hra na nástroj, získat bonifikaci 1 bodu za každý nástroj. (Celkový součet bodů za Hru na nástroj však nesmí překročit 10 bodů.) Nástroj je nutné mít s sebou a připravit si repertoár, nestačí předložení dokladů (např. vysvědčení).

  1. Zpěv (max. 10 bodů)
  2 kontrastní lidové písně a capella
  Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje.

  2. Hudebnost (max. 20 bodů)
  Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině
  Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni
  Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků
  Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů
  Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo
  Vokální kreativita – doplňování předehraných předvětí do period
  Rytmizace a melodizace říkadel

  3. Hra na nástroj (max. 10 bodů)

  3.1 Klavír
  2 etudy, např. Czerny, op. 261, 849, 299
  1 polyfonní skladba, např. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír
  1 věta z klasické sonáty nebo sonatina
  1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod.
  1 skladba novějšího stylového období podle vlastního zájmu a zaměření
  Harmonizace lidové písně a její transpozice do jiné tóniny

  3.2 Housle
  Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv
  2 etudy Mazase nebo Kreutzera
  Přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod.

  Hra zpaměti není podmínkou.

  UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA TALENTOVOU ZKOUŠKU ZE HRY NA NÁSTROJ VYKONÁ NA KLAVÍR NEBO NA HOUSLE.

 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20306