Pedagogika předškolního věku

1. Talentová zkouška
Ověřování talentových předpokladů a teoreticko-didaktických znalostí:
a) Hudební výchova: max. 10 b.
b) Tělesná výchova: max. 10 b.
c)  Výtvarná výchova: max. 10 b.
2. Ústní zkouška max. 35 b.
3. Souvislá učitelská či vychovatelská praxe v předškolním zařízení max. 15 b.
4. Hodnocení relevantních kurzů, stáží, vlastní odborné publikační činnosti, vedení vzdělávacích kurzů max. 10 b.
Celkem max. 90 bodů.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči, kteří u nejméně dvou talentových zkoušek obdrží 0 b., nepostupují k ústní části zkoušky.

Zkouška ověřuje talentové a metodické předpoklady a znalosti z hudební, výtvarné a tělesné výchovy a v ústní části pak hlubší orientovanost v pedagogické a psychologické problematice předškolního období. Předpokladem pro přijetí je absolutorium bakalářského studijního oboru učitelství pro mateřské školy, popřípadě jiného bakalářského oboru se zaměřením na problematiku výchovy a vzdělávání v předškolním období, doložené diplomem o státní závěrečné (bakalářské) zkoušce. Předpokládá se také, že uchazeč by měl mít ověřenou praxi v předškolním zařízení (min. 1 rok), což bude bodově bonifikováno. Uchazeč nesmí mít vadu řeči nebo výslovnosti.

1. TALENTOVÁ ZKOUŠKA
Ověřování talentových předpokladů a teoreticko didaktických znalostí: Hudební výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, podrobnosti viz dále.

HUDEBNÍ VÝCHOVA: max. 10 bodů

Při úvodním rozhovoru komise písemně zaznamená absolvovanou vysokou školu uchazeče a jeho dosavadní hudební zkušenosti. Zkouška se skládá z písemného testu, z prověření hry na klavír se zpěvem a ze zkoušky hudebnosti. Získané body se sčítají.

Písemná zkouška – maximálně lze získat 3 body
Uskuteční se formou testu před zkouškou praktickou. Jeho obsahem jsou základní vědomosti z hudební teorie, ze světových a českých dějin hudby a z hudební didaktiky. S výsledky testu se uchazeč seznámí v průběhu zkoušky praktické.

Hra na klavír se zpěvem (je možné zahrát též na další hudební nástroje: kytaru, akordeon, housle, flétnu a další) – maximálně lze získat 4 body
Uchazeč musí projevit dovednost hry na klavír u 20 písní pro děti předškolního věku, včetně jejich transpozice do jiných tónin.  Při zkoušce musí uchazeč na klavír zahrát, nestačí předložit doklady o hudebním vzdělání. Tato část zkoušky je zásadní pro celkové hodnocení předpokladů ke studiu. Pokud uchazeč předvede hru na další hudební nástroj (s sebou přinesený akordeon, kytaru, housle), může obdržet maximálně jeden bod navíc.

Zkouška hudebnosti – maximálně je možné získat 3 bodyUchazeč zazpívá píseň, kterou si připravil bez doprovodu klavíru. Zkoušející pak prověří pěveckou reprodukci zahraných tónů, zpěv jednotlivých tónů z dvoj a trojzvuků, rytmické cítění (pravidelné dělení rytmické pulzace na poloviční, třetinové a čtvrtinové hodnoty), hudební paměť melodickou a rytmickou (opakování modelu zpěvem nebo tleskáním) a tvořivé schopnosti (k zadanému rytmicko-melodickému předvětí dotvořit závětí a zmelodizovat a zrytmizovat dětské říkadlo). Komise posoudí kvalitu jeho hudebnosti v bodovém rozpětí od 0 do 3 bodů.

Doporučená literatura:

  • HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Univerzita Karlova, 2007.
  • KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. 1. vydání. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2002.
  • KODEJŠKA, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ. Praha: Portál, 1996.
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.
  • ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

 

více viz odkaz