Tematické okruhy ke zkoušce z didaktiky HV – specializace cizí jazyk

Literatura povinná:

PECHÁČEK, S. ­ VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha : Karolinum 2001 a další vydání.(PÚ)
Učební osnovy, učebnice Hv a metodické příručky – přehled o existenci, podrobně prohlédnout jedny osnovy a vybranou učebnici s příslušnou metodickou příručkou.

Literatura doporučená:

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Praha : SPN 1985. (D1)
VÁŇOVÁ. H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha 2004. (PUTI)
VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha : SPN 1984.(PT)
STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha : Supraphon 1981.
TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha 2004
TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál 2005
SEDLÁK, F. Didaktika Hv na 2. stupni ZŠ. Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. Hudební vývoj dítěte. Úvod do hudební psychologie.

Okruhy témat a doporučená literatura:

 1. Obsah, cíl, úkoly a složky Hv na 1. st. ZŠ. Osnovy a komplex hudebních činností. (D1)
 2. Základní hudebně psychologické pojmy (hudební vlohy, schopnosti, dovednosti, návyky, hudebnost, nadání, talent, genialita). (D1).
 3. Klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika. (D1)
 4. Diagnostika hudebnosti. (D1, PÚ)
 5. Esteticko výchovná práce s písní. Nácvik písně imitací. (D1, PÚ)
 6. Hlasová výchova (cvičení dechová, fonační, artikulační). (D1, PÚ, Tichá)
 7. Funkce přípravných cvičení (sluchových, intonačních, rytmických).(D1, PÚ)
 8. Průprava k vícehlasu, nácvik vícehlasu. (D1, PÚ, PUTI)
 9. Nejvýznamnější vokálně intonační metody v cizině a u nás a možnosti jejich využití v naší Hv. (D1)
 10. Metodický postup soustavného intonačního výcviku, nácvik písně intonací. (D1, PÚ, PUTI)
 11. Spojení intonačních a tvořivých projevů, elementární sluchová analýza a hudební diktáty. (PÚ, PT, PUTI)
 12. Rytmická výchova a její úkoly. (PÚ)
 13. Instrumentální a hudebně pohybová aktivita. (D1, PÚ)
 14. Metody rozboru a výkladu hudebních děl. (D1, PÚ)
 15. Metodický postup při výkladu hudebního díla. (D1, PÚ)
 16. Tvořivý princip v hudební výchově, rozvoj dětské rytmické a melodické tvořivosti. (D1, PT, PUTI)
 17. Zásady a metody hudebně výchovné práce. (D1)
 18. Organizační formy hudebního vyučování, vyučovací hodina, její stavba a typy. (D1)
 19. Snahy o komplexní pojetí hudební výchovy, moderní světové hudebně výchovné systémy, Orffův hudebně výchovný systém, Česká Orffova škola. (D1).
 20. Komplexní pohled na novou koncepci Hv, učebnice Hv, snahy o modernizaci Hv procesu, RVP a ŠVP. (D1, PÚ, RVP)