Didaktika HV pro nehudební specializace

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

Praktické dovednosti:

 • Hra 5 písní na zobcovou flétnu v tóninách C, D, F, G dur.
 • Chromatická transpozice hlasových cvičení na klavír.
 • Hra na rytmickou ozvěnu.

Absolvování 3 hodin praxe z Hv (2x náslech, 1x výstup). Předložení vypracované přípravy na hodinu Hv, realizovanou studentem v rámci pedagogické praxe

Písemný test pro udělení klasifikovaného zápočtu:

Část teoretická (učebnice HV, koncepce Hv, psychologické základy Hv)

Část praktická – metodický rozbor písně podle následující osnovy:

 • rytmická analýza písně – takt, rytmické hodnoty not, přípravná cvičení rytmická (rytmická zkratka, modely pro hru na ozvěnu), reprodukce písně na rytmické slabiky, rytmická cvičení k osvojené písni – tvorba rytmických ostinat
 • intonační analýza písně – tónový prostor, tónina, tóninový klíč, intonační pojmy, intonační opory, přípravná intonační cvičení – intonační zkratka.
 • pěvecké problémy v písni (frázování, vazba tónů, výslovnost apod.), modely pro rozezpívání,
 • analýza ostatních hudebně výrazových prostředků a hudební formy
 • nácvik písně (imitací a intonací – metodický postup při nácviku, motivační a aktivizační prostředky, výchovné využití písně
 • možnost uplatnění dvojhlasého zpěvu (princip polyfonního a homofonního vícehlasu),
 • doprovod na orffovské nástroje,
 • možnost pohybového ztvárnění,
 • píseň jako východisko pro dětskou hudební tvořivost (využití tématu pro tvorbu textu, melodické, rytmické, textové obměny – variační práce), princip tvořivé intonace.
 • využití písně jako poslechové skladby.

Povinná literatura:

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha : Karolinum 1991.

Doporučená literatura:

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ. Praha : SPN 1985.
VÁŇOVÁ. H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha 2004. (PUTI)
VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha : SPN 1984.(PT)
TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál 2005. ISBN 80-7179-916-X.
RVP, učebnice HV, metodické příručky.
Časopis Hudební výchova.