Témata diplomových prací – ÚVRV

NABÍDKA TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ

PRO STUDUJÍCÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA PEDAGOGIKY

ÚSTAV VÝZKUMU A ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

 

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Přechody žáků mezi stupni vzdělávání
 2. Přestupy žáků mezi školami: příčiny a důsledky
 3. Více škol v jedné obci: případová studie
 4. Absence žáků ve škole
 5. Proměna složení školních tříd v průběhu školní docházky

 

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Předčasné odchody ze vzdělávání
 2. Neúspěšní žáci u maturit
 3. Žáci opakující ročník na ZŠ
 4. Žáci se špatným prospěchem v nižších ročnících víceletého gymnázia
 5. Sociálně vyloučené lokality a vzdělávání
 6. Přijímací zkoušky na SŠ
 7. Jak obce stanovují školské spádové obvody ZŠ a MŠ?
 8. Zápisy do 1. ročníku na ZŠ a kritéria přijímání do MŠ či ZŠ
 9. Odklady školní docházky
 10. Výběrové třídy na ZŠ
 11. Začínající učitelé a výzkumy absolventů učitelství Pedagogické fakulty UK

 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (martin.chval@pedf.cuni.cz)

 1. Postoje žáků ke škole a vzdělávání

 

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů
 2. Čtenářská gramotnost
 3. Formativní hodnocení

 

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)

 1. Čtenářská gramotnost
 2. Formativní hodnocení (poskytování zpětné vazby, výchovně-vzdělávací cíle, kriteriální hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení)
 3. Studenti selhávající u maturitní zkoušky (z didaktického testu z českého jazyka a literatury)

 

RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (patricia.martinkova@pedf.cuni.cz)

 1. Vývoj a analýza znalostních testů

 

Mgr. Eva Potužníková (eva.potuznikova@pedf.cuni.cz)

 1. Sekundární analýzy dat z mezinárodních srovnávacích šetření
 2. Možnosti využití uvolněných úloh z mezinárodních šetření ve výuce

 

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (jana.strakova@pedf.cuni.cz)

 1. Úloha jednotných přijímacích zkoušek při rozhodování o volbě nematuritního oboru
 2. Přijímání žáků do 1. třídy ZŠ. Případové studie základních škol s výběrovými třídami a škol s převisem uchazečů
 3. Rozdělování žáků do tříd v základních školách

 

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz)

 1. Školní připravenost z pohledu vybraných aktérů
 2. Úskalí počátku povinné školní docházky

 

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz)

 1. Srovnání a analýza vybraného vzdělávacího fenoménu u nás a v zahraničí
 2. Vzdělávací aktivity žáků nad rámec školní výuky (např. soukromé doučování)
 3. Školní kluby a družiny

 

 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK, říjen 2018