Archiv rubriky: 1-2/2012 (MONO)

Počáteční gramotnost

Čtenářská gramotnost – předpoklady rozvoje, počáteční gramotnost

Rozvoj pregramotností a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí

Vygotského koncepty a tezy v počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti

Čítanie podľa eľkonina – charakteristika prístupu a opis metódy

Čtenářská gramotnost v evropském kontextu

Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku základní školy

Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické metodě čtení a metodě genetické v 1. a 2. třídě a její uplatnění v poradenské diagnostice

Vývoj písařských dovedností v průběhu první třídy u analyticko-syntetické metody a genetické metody

Vývoj a diagnostika slabičného povědomí v předškolním věku

Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině

Vliv vývoje sociálních interakci dětí mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci

Profil slovenských dětí s „dyslexií” z pohledu jejich čtenářských schopností

Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky

Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností

Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost

Nabývaní rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Reflexe nad problémy gramotnosti. Komentář k monotematickému číslu

Zprávy

HULME, CH., SNOWLING, M.J.: Vývinové poruchy jazykových a poznávacích schopností [Developmental Disorders of Language Learning and Cognition]