Archiv rubriky: 2014

Empiria a theoria aneb Když se věda s filozofií nehádá

O povaze pedagogické teorie aneb jak chápat výchovné ideály

Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí

Morálne usudzovanie merané testom DIT u stredoškolákov (vo vzťahu k pohlaviu, veku a vierovyznaniu)

Analýza metodologických postupů publikovaných prací v oblasti zážitkové pedagogiky

Standardy základního vzdělávání pro výuku chemie

Standardy: jak si je uděláme, takové je budeme mít

Kučerová, S. (2012). Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost.

Rozvoj metakognitivních kompetencí žáků – otevřený úkol

Je těžiště dobrého vzdělávání v učení se myslet?

Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky

Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí

Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie

Pedagogika pod tlakem dvojího očekávání: Hrozba, nebo výzva?

Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole

Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012)

Co změnit na práci asistentů pedagoga?

Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou)

Německá souhrnná škola – Gesamtschule

Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka

Konference CIES 2014, Toronto

Lojová, G., Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.

Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: SLON.

Potíže s interperetací změn

Sto let českých učebnic pedagogické psychologie v kontextu jejich zrodu − obraz proměn v pojetí oboru

Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele

Kvalita výuky fyziky dvojí perspektivou − porovnání pohledů výzkumníka a učitele

Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek

Neuropedagogika − neurověda a pedagogika ve společném úsilí

Když tři a dvě je méně než pět − k problematice strukturovaného studia učitelství

Malé ohlédnutí za odborným a pedagogickým působením PhDr. Markéty Dvořákové, Ph.D.

Janko, T. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Kalaš, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada