Archiv rubriky: 2004

Trojí dialog

Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy

Postaveni rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (shrnutí některých výsledků z výzkumného projektu)

Adolescenti a jejich rodiče: důležitost vzájemné percepce pro sebehodnocení dospívajících

Příručky o výchově pro rodiče

Pojetí vztahu rodiny a školy

Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí

Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí

Význam genderu v komunikačních strategiích rodiny a školy

Zprávy

Otázka viny aneb kdo hodí kamenem…

MOS DOCENDI (Učitelství jako téma pro filosofii výchovy)

Na okraj vztahu filosofické etiky a profesní etiky učitelství

Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima (druhá část)

Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve vzdělávání: revize bloomovy taxonomie

Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů

Jazyková propedeutika pro základní školu aneb kudy do evropské multilingvní budoucnosti

Učitelé a jejich další vzdělávání – K některým psychologickým aspektům

Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů

Zprávy

Recenze

Milí evropané, publikujte, nebo zhyňte!

Interpersonální styl učitelů: teorie, diagnostika a výsledky výzkumů

Filosofické zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi

Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima (první část)

Spolupráca pedagógov a psychológov pri eliminovaní učebných a výchovných ťažkostí žiakov

O didaktice a pedagogické psychologii: Diskusní poznámka ke komentáři S. Štecha o stati P. Kansanena

O vlamováni se do otevřených dveří

Zprávy

Recenze

Doba konferenční?

Aktuální otázky terénní sociálně pedagogické práce s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže

Media jako pedagogické téma

Zábrany v učení

Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii: problémy klíčových pojmů a jejich překladů

Psychodidaktika jako obrat k tématu účinného vyučování: komentář na okraj kansanenovy úvahy Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii

Pojem „inženýrská pedagogika“ a mnohoznačnost jeho výkladu

Elektronicke dotazovaní jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu?

Zprávy

Recenze