Archiv rubriky: 1995

Psycho-didaktika?

Didaktika pedagogiky – opomíjená vědní disciplína? (Příspěvek k diskusi o výuce pedagogiky v přípravě budoucích učitelů)

Učení z obrazového materiálu

Pojem koncept v autonomním pojetí výchovy

Epistemologické aspekty súčasných pohybov v pedagogickej kultúre

Cesta k domovu (Pokus o konstruktivistický přístup k jednomu tématu vlastivědy)

Číst – psát – počítat a kreslit

Na cestě k číslům

Zmocňování se slovní úlohy

Didaktické postupy při osvojování čtenářské dovednosti

Recenze

Role učitele v historickém kontextu

Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků

Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci jako program evropského fóra pro svobodu ve vzdělávání

Náboženství a škola

Přizpůsobení vzdělávací soustavy a systému přípravy na povolání

K principům sledování jakosti v plánování České školní inspekce

Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců

Výchovný cíl jako žákova zakázka pro učitele

Příprava vychovatelů a učitelů mateřských škol v České republice a v Německu

Validita experimentovania v pedagogických výskumoch

Zprávy

Recenze

Škola v průsečíku minulosti a budoucnosti

Jak dál ve vzdělávání učitelů

Výchova a filosofie

Vztah vzdělání k rozhodujícím sférám společenského života

K přípravě učitelstva na univerzitách v Bavorsku

Komunikace mezi učitelem a poradenským psychologem

Anorexia nervosa – výzva pro pedagogické psychology

Kooperativní učení z hlediska výzkumu, učitele i žáka

Naučit se učit být učitelem

Motivace k učitelskému povolání

Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě

Cesty studentů učitelství k autoritě učitele

Zprávy

Recenze

Poláková, J.: Možnosti transcendence

Učitelovo sebevzdělání

Jak dál ve vzdělávání učitelů

Několik pohledů do historie učitelského vzdělávání u nás

Pedagogický ústav Jana Amose Komenského jako otevřený problém

Tradice a otevřenost – výchova a vzdělání

Postmoderní myšlení a pedagogika

Některé trendy v přípravě učitelů základních a středních škol

Vztah spisovnosti a nespisovnosti v pedagogické komunikaci

Využitie organizačných a výchovnovzdelávacích modelov pri riadení zmien v školách

Slovenské školství po rozbití Československa v roce 1939

Flandersova metoda interakční analýzy v učitelské přípravě

Změny v sémantickém prostoru studentů Pedagogické fakulty

Zprávy

Recenze