Archiv rubriky: 1991

K 400. výročí narození J. A. Komenského

Didaktika a pedagogika u Komenského

O vztahu pedagogiky a teorie školy J. A. Komenského (1592-1670) k dnešku

Škola a utváření lidství v pojetí J. A. Komenského

Komenský a filosofie pedagogických postupů, metoda intuitivní

Pedagogický systém J. A. Komenského jako paradigma v dějinách vědy

Podnětnost filosoťicko- -pedagogických idejí J . A. Komenského v kontextu současné doby

J . A. Komenský a naše školské reformy

Význam potockého pobytu pre vývoj pedagogiky Komenského

Jana Amosa Komenského Orbis pictus stále aktuálny

Recepce a působení Komenského teorie pomůcek a jeho učebnic v 17. a 18. století

Víceplánovost v didaktickém projektu Komenského (Janua lingvarum a Orbis pictus)

Jan Amos Komenský a hudební výchova

Dílo J. A. Komenského, J. A. Comenii Opera omnia

Některé aspekty dosavadního zkoumání terminologie J. A. Komenského

J. A. Komenský a historická tradice

„Komenského dílna lidskosti^* a úsilí o humanizaci vzdělávání a výchovy

Demokracie, odbornost a výchova

Poznámky k přípravě kritické analýzy vývoje pedagogiky v letech 1945-1990

Zprávy

Recenze a referáty

K problematice pedagogenního narušení dítěte

K účasti hnutí punk a skinheads na konfliktech s rasistickým podtextem

Trvalý úkol školy — učit podstatnému

Od apatie k revolučnosti (K logice sociálního vývoje československé mládeže)

Práva dítěte a jejich výzkum

Analýza intergeneračních vztahů v současné rodině

Kulturní receptivnost mládeže a její výzkum

K problému filosofických předpokladů pedagogiky

Výzkum v pedagogické psychologii

Proměny role učitele, efektivity, prestiže a odměňování jeho práce ve světových trendech

Reforma školy a její důsledky pro pojetí praktické přípravy učitelů

Obecná východiska koncepce studia učitelství pro první stupeň základní školy

Zprávy

Recenze a referáty

Humanizace vzdělání a současné teorie kurikula

Učitelé a jejich problémy

Multikulturní výchova a vzdělávání

Termín didaktika: jeho pôvod, výskyt a významy

Nově vyřešíme dovednost čtení ze základních výzkumů struktur textů četby

Rozpravy o čtení elementárním Josefa Kožíška

K problematice vztahu kulturní participace dětí a estetické výchovy

K aktuálnym problémom riadenia výchovy a vzdelávania v nových spoločenských podmienkach

Formování totalitního školství v poválečném Československu

Vliv recepce sovětské pedagogiky na naší pedagogiku po druhé světové válce (Historicko-kritické poznámky)

Zprávy

Recenze a referáty

K vývoji našeho školství a přípravě školské reformy

Poznámky k vývoji politiky a institucí v oblasti školství — léta nadějí, krizí a zklamání 1945-1990

Západoevropské školství v 70. a 80. letech

Všeobecné a odborné vzdělání ve školské reformě

Školství a zdravý vývoj žáka

Podněty pro školskou reformu v Československu: Inovační trendy ve školství Finska a Dánska

Některé determinanty úvah o koncepci odborného školství

K pedagogickej a psychologickej přípravě učitelov

Teze o reformě systému vzdělávání (Na základě polských zkušeností)

Zprávy

Recenze a referáty

Dluhy pedagogických věd (Nebo: Kdyby . . .)

School reforms in international perspective: trends and problems

Screening v pedagogické psychologii

Některé problémy pedagogické interakce z hlediska širších kontextů výchovně vzdělávacího procesu

Dialog a podmínky jeho existence

Vzdělávací inovace a pedagogický výzkum v Nizozemsku

Posuzování efektu odkladů školní docházky učitelkami předškolních tříd MŠ a 1. tříd ZŠ

K některým možnostem integrování pedagogických a psychologických výzkumů

Interview s ministry školství, mládeže a tělovýchovy SR a ČR Jánem Pišutem a Petrem Vopěnkou

Zprávy

Recenze a referáty