Archiv rubriky: 1983

Rozvoj prípravy robotníckeho dorastu

K otázkám umělecké tvorby v obsahu vzdělání

Úloha umění v rozvoji osobnosti

K některým sociálněpsychologickým determinantám v rozvoji osobnosti žáka

Význam učiteľských spolkov pre pedagogickú činnosť na Slovensku za buržoáznej ČSR

Spor o roku narození K. D. Ušinského

Zprávy

Recenze

Recenze

Sto let Učitelských novin

Aktuální otázky formování socialistického vědomí mladé generace

K otázce soustavy didaktických zásad

Součinnost teorie a praxe při řešení nového obsahu všeobecně vzdělávacího školství

Studenti relativně neúspěšní a relativně úspěšní

Pedagog Simón Rodríguez

Zprávy

Recenze

Výchova a vzdělání v díle Karla Marxe

Metodologické problémy formování komunistického světového názoru žáků

Možnosti a meze mírové výchovy v Německé spolkové republice

K některým otázkám struktury intelektové schopnosti ve vyučovacím procesu

Počátky předškolních institucí v českých zemích

Snahy československých učiteľov o poznanie sovietskej školy a pedagogiky v rokoch 1925-1930

Zprávy

Příprava mladé generace pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti

Společenská determinácia výchovy a vzdelávania

Výchova k tvořivé činnosti v socialistické škole

K metodice výzkumu světonázorové výchovy

Povinná školní docházka ve světě

Aspekty studijní přípravy sovětských středoškoláků

Pedagogické náhľady L. N. Tolstého

Účast vědy na tvorbě vzdělávacích obsahů školy (Z diskuse na rozšířeném zasedání vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie ČSAV)

Zprávy

Recenze

Mírové hnutí a mladá generace

Speciální didaktiky jako studijní předměty v učitelském vzdělání

Orientácia mládeže na robotnícké povolania – problémy, perspektívy

Metodologie pedagogiky v ideologickém třídním boji

Jak zjišťovat reliabilitu pozorování?

Pedagogické dielo prof. dr. Juraja Čečetku

Scholarizace a vývoj výchovy učňů k povolání

Československá poválečná komeniologie (Nástin vývojovách linií)

Volné slovní asociace v pedagogicko-psychologické diagnostice

K teorii obsahu vzdělání

Zprávy

Recenze

Koncepcia práce časopisu Pedagogika v rokoch 1983-1984

Svetonázorová regulácia ako základná podmienka optimalizácie výchovno-vzdelávacej práce v škole

Výchova komunistické morálky a její vztah k utváření vědeckého světového názoru

Politická výchova v Německé spolkové republice

Nový systém a program přípravy učitelů pro výchovnou práci v Jugoslávii

Pedagogický seminář české univerzity v Praze v letech 1882-1887

K vývoji pokrokových tradic naší národní školy

Subjektivita školního hodnocení, její podstata, zdroje a důsledky ve vyučování

Zprávy

Recenze