Archiv rubriky: 1981

Za rozmach vzdělanosti a výchovy ve smyslu školské politiky KSČ

V intenciách XVI. zjazdu KSČ skvalitňovať štýl riadenia základných škôl

Úloha ekonomiky vzdelania při ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy

Problémy společenské péče o postiženou mládež

Činnostní model literární výchovy a obecně didaktické otázky

Zdeněk Nejedlý a provádění základního školského zákona v letech 1948-49 a 1949-50

Školská politika Kominterny a KSČ mezi světovými válkami

Zprávy

Recenze

Z projevu předsedy ČSAV akademika B. Kvasila na XL. valném shromáždení členů ČSAV

Nová etapa v rozvoji školství

Svetonázorová výchova v prednáškach a seminároch na vysokých školách poľnohospodárskych

Třídní pojetí kolektivismu a rozvoj schopností jednotlivce

Teorie a výzkumy školní učebnice v SSSR

Zástoj Juraja Hronca v boji o rozvoj stredných a vysokých škôl na Slovensku

Zprávy

Recenze

XVI. zjazd KSČ – východisko pre ďalšiu prácu

Pedagogika k Mezinárodnímu roku invalidů

Vzdelávania absolventov učebných odborov na strednej škole pre pracujúcich

Rozvíjanie rozumových schopností a výchovno-vyučovací proces

Školní výkon žáka z hlediska motivačního a kognitivního

Antiautoritní výchova v západním Německu

Zprávy

Recenze

XXVI. sjezd KSSS a úkoly naší školy a pedagogiky

Teoretické a metodologické otázky státního plánu základního výzkumu VIII-6-7 na 7. pětiletku

Některé otázky ideologického boje a jejich souvislosti s pedagogickou teorií a výchovně vzdělávací praxí

Výsledky v resortním plánu výzkumu a jeho další výhledy

Aktivizační možnosti úloh s výběrovou odpovědí

Experimentální výzkum efektivity odstupňované pomoci při řešení problémových úloh a možnosti uplatnění ve výuce

O efektivnosti problémového vyučovania

Verbální schopnost a školní úspěšnost žáků ZŠ

Zprávy

Recenze

Princípy školskej politiky Komunistickej strany Československa (K 60. výročiu vzniku KSČ)

Vědecká konference “Učitel socialistické školy”

Sebepojetí žáka a účinnost výchovně vzdělávacího působení

Estetická a mravní výchovy jako nedílná součást celoživotního vzdělávání

Nepřímé výchovné působení ve sféře kulturněvýchovné činnosti

Zprávy

Recenze

Základní výzkum v 7. pětiletce

Prvky světonázorové výchovy ve vyučování přírodovědným předmětům

Aspekty poznatkové syntézy ve středním všeobecném vzdělání

Ke kritice současných buržoazních koncepcí celoživotního vzdělávání

Vznik české mateřské školy

Zprávy

Recenze